787 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/04($B?e(J) 16:59

$B;d$O2!$73]$1$?7P83$,$"$j$^$9!J4@!K(J
$B:#$+$i#5G/A0!"9b9;$N2F5Y$_$KBg9%$-$@$C$?M'C#$N2H$G869FIA$-!#(J
$B#1Gq$O85$+$iM=Dj$7$F$?$s$@$1$I!"$=$N;~$K$=$NM'?M$,0c$&M'C#(J
$B!JAjJ}$5$s!K$r#1=54V$bGq$a$?;v$rOC$7$F$/$l$^$7$?!#(J
$B;d$O$=$N;~!V$=$C$+! $BBg9%$-$JM'C#$H$5$i$KCf$N$h$+$C$?$=$NAjJ}$5$s$K<;EJ?4%a%i%a%i!#(J
$B!J8@MU$K$O$7$J$+$C$?$1$I!K(J
$B$b$&!"!V;d$@$C$F0l=54V0J>eGq$a$F$b$i$&$>! $B%*!<%i=P$7$^$/$j!#(J
$B$7$+$b!">! $B8eJR$E$1$H$+!"I[CD$N>e$22<$m$7$O$7$?$1$I!JEv$?$jA0!K!#(J
$B$=$N;~5$$KF~$C$F$?%m!<%7%g%s;}$C$F$-$F!"M'C#$KIU$1$F$d$C$?$j!J%P%+%C(J!!$B!K(J
$B:#!";W$&$H2f$J$,$i!V%"%$%?%?%?! $B7k6I!"%-%1%s$r;!CN$7$?M'C#$,!"MbF|!V:#F|MQ;v$"$C$F=P$+$1$k$+$i0l=o$K(J
$B1X$^$G9T$3$&!J13$@$C$?$=$&$J!K!W$H8@$C$F;d$rIt20$+$iO"$l=P$7$^$7$?!#(J
$B$G!";W$C$?$N$G$9$,!VGq$a$F$/$l$=$&!W$H$A$g$C$H$G$b;W$o$l$k$H!"$b$&%@%a(J
$B$@$H;W$$$^$9!#(J
$B!V$3$N?M$K$O4E$($F$b$$$$$+$J!)!W$C$F!"%I%s%I%s$:$&$:$&$7$/$J$C$A$c$&!#(J
$B;d$O5$$,Mx$+$J$$$7!"LBOG$+$1$=$&$@$+$i!":#$OM'C#$N2H$K$OGq$^$i$J$$$h(J
$B$&$K$7$F$^$9!#(J
$B5U$KGq$a$k%3%H$O$"$k$1$I!#!J?.Mj$7$F$kM'C#$N$_!K(J
$B;d$K2!$73]$1$i$l$?!"M'C#$H$O:#$O%$%Y%s%H$G2q$&DxEY$NCg!#(J
$B$"$N$H$-$O!"%[%s%H$K7y$J;W$$$5$;$?$HH?>J$7$F$$$^$9(I%%%$B!#(J

790 $BL>A0!'(J787 $BEj9FF|!'(J2000/10/04($B?e(J) 17:25

>>788
$B:#$G$O>P$$Ht$P$7$F$/$l$F$^$9!#(J
$B;d!V$"$N$H$-#1=54VGq$^$m$&$H;W$C$F$?$s$@$h!W(J
$BM'?M!V$=$&$@$H;W$C$?!W(J
$B$_$?$$$K!#(J
$B$G$b!"$=$NOC$,=P$k$?$S$a$A$c$a$A$c $BH?>J$7$F$k$7(I%%%$B!#(J


791 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/04($B?e(J) 17:46

$B%3%s%5!<%H$N0Y$K>e5~$7$F$-$?M'?M$rGq$a$?!#(J
$B$=$NM'?M$O2q>l$GCN$j9g$C$?;R$K(J
$B!VOC9g$&$M! $B$&$A$G$C$F!D$*A0$N2H$8$c$J$/$F;d$N2H$8$c$!$!!*!*(J
$B$b$A$m$sB.96$GCG$j$^$7$?!#$"$!$S$C$/$j$7$?!#(J


840 $BL>A0!'(J$B%0%A$G%9%^%=(J $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 00:10

$B!V$A$g$C$HMj$_$?$$$3$H$,$"$k$s$@$1$I$)!""~!_$K$$$k$+$i:#$+$i9T$/$M!W(J
$B!V$(!"$G$b!"It20$H$+;6$i$+$C$F$k$7!D!W$=$s$JFMA3!D!D!D%*%m%*%m(J
$B!V$@!<$$$8$g$&$V!"$"$?$7$=$s$J$N5$$K$7$J$$$+$i!*!W(J

$B%3%C%A$,5$$K$9$k$s$8$c$!!A!A!A!*!*!*(J
$B!D!D$I$&$7$F!D!D!#$I$&$7$F!"%=%l$,DL$8$J$$$N!D!D!D!)!)!)!JN^!K(J
$B$s$G$b$C$F!"$3$&$$$&%d%D$K8B$C$F(J
$B!V$"$N;R$s2H$C$F!"$$$D$b;6$i$+$C$F$k$N$h!A!W(J
$B$H$+2?$H$+1F$G$$$$$U$i$9$s$@$h$J$!!D!D!D!#%O%!!#(J
$B$=$&$G$9$M!#IaCJ$+$i%-%A%s$H$7$F$J$$<+J,$,0-$$$s$G$9$h$M!#%O%$%O%$!#(J
$B$4$a$s$J$5$$$M!A!A!A!A!A!#(J
$B%9%l$A$,$$$+$J!D!#0l1~!"F1?M4X78$NM'?M(J(?)$B$J$N$G4*J[!#(J


899 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 15:52

>>883
$B$=$NK?%9%l$N%P%s%I!"@NDI$C$+$1$7$F$^$7$?!J6l>P(J
$B$9$4$$;R$$$^$7$?$h!#0l1~M'C#$@$C$?$s$@$1$I!#(J
$BBg:e?M$N#K!J2>!K!#(J
$B;d$OL>8E20$G0l?MJk$i$7$7$F$F!"%i%$%V$N;~$O$$$D$b(J
$BM'?M0lF1!J#K4^$`!KGq$j$KMh$F$?$s$G$9$h!#$=$l$O%*%C%1! $B$G!"$"$kG/$N;d$,9T$+$J$+$C$?%i%$%V$N;~$N$3$H!#(J
$B!J",%i%$%V$H3$30N99T$NF|Dx$,=E$J$C$?$N$G$9!#!K(J
$BJL$NM'?M$,#K$HEEOC$GOC$7$F$?$i!"$$$D$b$NDL$j;d$NIt20$X(J
$BGq$k$D$b$j$N$h$&$@$C$?$N$G!"(J
$B!V:#2s$O%@%a$@$h!#$=$NF|!"N99T$K9T$C$F$k$s$@$C$F!W(J
$B$H8@$C$?$i!"#K$O(J
$B!V$8$c!"80 $B$H$[$6$$$?$i$7$$!#(J
$B$O$!!)!)!)!)!)!)(J
$B$^$5$7$/!"2H$O%[%F%k$8$c$M$'$>$C!*!*!*!*(I:^Y'$B!!$G$9!#(J
$B>iCL$8$c$J$/$F!"$+$J$jK\5$$@$C$?$i$7$$$,!"(J
$B$5$9$,$K$=$NM'?M$,!V$=$l$O%^%:%$$G$7$g!W$H4R$a$F$/$l$^$7$?!#(J
$B$A$J$_$KEv;~(J25$B:P!#@5 $B%[%F%kGq$^$j$J$5$$$h!D!#(J
$B$=$N8e!";d$O#K$H$O1o$r@Z$C$?$N$G$9$,!"(J
$B:#$O(JJr$B$N%*%j%-$d$C$F$k$i$7$$$G$9!J>P(J

900 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 16:23

>>899
$B$=$l$C$F2?$F%P%s%I$G$9$+!)%R%s%H$G$$$$$N$G65$($F2<$5$$!
$B;d$bK?%P%s%I$N%D%"!<$K9T$/0Y$K!"COJ}$NM'?M$N2H$KGq$a$FLc$C$?$j(J
$B5U$KGq$a$?$j$7$F$$$^$7$?$,$=$NM'?M$N2H$K=i$a$F$* $B;v!#ESCfH`=w$N2H$K (I"$B2H$N6a$/$K%3%s%S%K$"$k$+$iBg>fIW!#0l2s2YJ*CV$$$F9T$3$&(I#$B$N(J
$B8@MU$r1-F]$_$K$7$?$i!"H`=w$N2H$+$i:G4s$j$N%3%s%S%K$^$G<+E> $B#1#5J,$N5wN%$G$7$?!#1X$KCe$$$?;~$K=*%P%9$OAa$$;~4V$G=*$o$C$F$$$?(J
$B$N$G1X$+$i#5#0J,Jb$$$?8e$N<+E>
$BH`=w$,;d$N2H$KGq$^$C$?;~$O!"2H$+$i#5#0#m@h$K%3%s%S%KFs7o!"(J
$B%U%!%_%l%90l7o$,$"$C$?$N$GBgJQ6C$$$F$^$7$?!#H`=w$b;d$b4XEl:_=;(J
$B$G$9$,!"CO0h$K$h$C$F$3$s$J$K0c$&$s$@$J$"$H;W$C$?$b$N$G$9!#(J
$BA4$/$*Gq$^$j$H4X78L5$$$N$G(Jsage$B$^$9!#(J

901 $BL>A0!'(J899 $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 17:35

>>900
$B%R%s%H$G$9$+!)$&!A$s!#(J
$B$8$c!"H,H,Fs;0$+$J!#(J
$B$G$b!";d$,DI$C$+$1$7$F$?$N$O$b$&(J5$B!A(J6$BG/A0!#(J
$B:#$O%i%$%V$O9T$/$1$I!"DI$C$+$1$O$7$F$J$$$G$9!#$O$$!#(J


906 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 21:40

$B#1#0G/6a$/A0$K$J$j$^$9$,!"2 $BEv;~;d$OLk80$b$+$1$:$K?2$F$7$^$&ED $BCk$J$s$+!"3+$1$CJ|$7$N8<4X$+$i%N%i7\$,F~$C$F$/$k$h$&$J%IED $B!J$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!"%N%i$N7\$C$FK\5$$GI]$$$h!K(J
$B$"$kF|$NLkCf!"#23,$N<+J,$NIt20$G?2$F$$$k$H!"3,2<$GJ*2;$,$9$k!#(J
$B$7$P$i$/$7$F3,CJ$r@E$+$K>e$C$F$/$kB-2;!#N>?F$NIt20$b#23,$J$N$G!"?F$,:#$^$G5/$-$F$F:#?2$k$H$3$m$J$s$@$J$"$H;W$C$F$$$?$i!"$J$<$+;d$NIt20$N%I%"$,3+$$$?!#(J
$B$$$D$bLk99$+$7$N;d$NMM;R$G$b8+$K$-$?$N$+!)$H?2$?$^$^?6$jJV$k$H!"O-2<$NL@$j$K5U8w$GIb$+$V%7%k%(%C%H$,!"2HB2$NC/$N$b$N$G$b$J$$!*(J
$B$H$j$"$($:>eH>?HHt$S5/$-$?$b$N$N!"F0$1$J$$$7@<$b=P$J$$!#62I]$GE`$j$D$/$C$FI=8=$=$N$^$^!#(J
$B?tJ,4V!"bK$_9g$C$F$$$^$7$?$+!#$7$P$i$/$7$F$=$$$D$O$^$?$f$C$/$j$H3,CJ$r2<$j$F$$$-$^$7$?!#(J
$B$=$N8e92$F$FN>?F$r$?$?$-5/$3$7!"DI$$$+$1$^$7$?$,Ja$^$($i$l$:!#@vBu5!$NCf$N2 $B$I$s$JED $B!D$7$+$7;d$K$H$C$FI]$$OC$O$3$N8e!#(J

907 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 21:41

$BB3$-!#(J
$B$=$N8e!"$H$j$"$($:7Y;!$r8F$S$^$7$?!#!JED $B2HB2A40w=89g$7$F;v>pD0 $B!V$*$^$($$$C$D$b$^$s$,IA$$$F$k$s$@$+$iHH?M$N;w4i3(IA$-$J$5$$!*!W(J
$B;d$,IA$1$k$N$O$$$o$f$kL!2h3(!*;w4i3($J$s$FIA$1$k$+$"$C!*$H$$$&$+7:;v$NL\$NA0$G8@$&$J!*(J
$B$7$+$7Jl$O$7$D$3$/IA$1$H$$$&!#7y!9IA$$$?;w4i3($O$d$C$Q$j$^$s$,$C$]$/2< $B$=$b$=$bHH?M$K;w$F$k$N$+$I$&$+$b!D!#7:;v$b$=$N;w4i3($r6l>P$$$G $B$=$N8e$7$P$i$/$O!"<+J,$N$X$?$l$^$s$,3($,>Z5rJ*7o$H$7$FJ]4I$5$l$F$$$k$H;W$&$H!"CQ$:$+$7$/$FLk$bL2$l$^$;$s$G$7$?!#!JI]$/$FL2$l$J$$$N$b$"$C$?$1$I!K(J
$B$*Gq$j$HA4$/4X78$J$$$N$G(Jsage$B!#!!(J


911 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/05($BLZ(J) 23:37

$BEvJ};R;}$A!"%S%C%/%5%$%H$+$iEE $BGq$j$KMh$?$$$H?=$7=P$?F1$82q0w@)%5!<%/%k$N2q0w$5$s$,$$$k$s$@$1$I!";R6!$,LkCf$K?2$\$15c$-$9$k$+$i$&$k$5$$$+$i$d$a$?J}$,$$$$$h$C$F8@$C$?$i(J
$B!V$=$C$+;R6!$$$k$s$@$h$M!fIW!W(J
$B$C$FJV$5$l$?!#J*8@$$0l$D$G$3$s$J$KJ"N)$D$b$N$J$N$+!#(J
$BMh$s$J!*$C$FCG$C$A$c$C$?!#(J


921 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 00:51

$BM'C#$H0B%"%Q!<%H$K#3?M$G=;$s$G$$$?:"!"NY$N#O#L$NIt20$KAaD+6/Ep$,F~$C$?;v$,$"$k!#(J
$BNY$NIt20$N#T#V$N2;$b$O$C$-$j%;%j%U$^$GJ9$3$($kJI$NGv$5$K$b$+$+$o$i$:!"#3?M$H$b$^$C$?$/5$IU$+$:!#(J
$B7Y;!$,D4::$KMh$F!V$X!A!W$C$F46$8$@$C$?!#(J
$B#O#L$5$s6+$s$@$j$7$?$i$7$$$s$@$1$I!"G{$i$l$A$c$C$?$j$7$FBgJQ$@$C$?$_$?$$$J$N$M!#(J
$B$3$3FI$s$G;W$$=P$7$?!"!"$R$I$$NY?M$G$4$a$s$M$H;W$C$F$*$3$&!#(J


937 $BL>A0!'(J$B%b%s%?(J($B>P(J) $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 05:18

$B40A4$K%9%l0c$$$J$s$@$1$I!"$A$g$C$H>P$C$?!#(J

$B$7$+$7!"$[$s$H$K$3$&$$$&OC$OB?$$$s$@$M$(!#;d$b5^$J2!$7$+$1$5$s$O7P83$"$j$^$9!#(J
$B;d$O5~ETI\:_=;!"Aj $B;d$,5^$K%8%c%s%kJQ$o$C$F$7$P$i$/$7$?:"!"!V$=$C$A$KM7$S$K9T$-$?$$$1$I!"0FFb$7$F$/$l$k!)!W$HEEOC$,$"$C$?!#!V$$$A$I$-$A$s$H5~ET4Q8w$7$?$$!W$H8@$&$N$G!"$8$c$"0FFb$@$1$J$i$H;W$C$F;d$O#O#K!#(J
$BEvF|$OCkA0$K1X$GAj=j$r=d$j!"?);v$b=*$($F!"$"$H$O5"$k$@$1$@$m$&$H1X$^$GAw$C$F9T$C$?;d$HM'?M!#(J
$B$,!"H`=w$OEvA3$N$h$&$K!V$(!)!!Gq$a$F$/$l$k$s$G$7$g!)!W$H8@$$=P$7$?!#(J
$BGq$a$k$b2?$b!"=IGq$9$k$3$H<+BNJ9$$$F$J$$!*!!F|5"$j$G$-$k5wN%$8$c$J$$$N!*$H$3$C$A$OL\$,E@!# $B$G$bH`=w$O4h$H$7$F5"$m$&$H$7$J$$!#Gq$^$k$D$b$j$GMh$?!"$N0lE@D%$j!#(J
$BGq$a$FGq$a$F$H8@$$B3$1$i$l!";d$O%Q%K%C%/!#0l=o$K$$$?M'?M$b$*$m$*$m!#(J
$BM'?MBp$O?2$?$-$j$N$*$8$$$5$s$,$$$FMh5R$OL5M}!";d$N2H$O#7?M2HB2$GIt20$bC%$$9g$$>uBV!#(J
$B$I$A$i$KMh$F$b$i$&$o$1$K$b$$$+$:!"5c$/5c$/CO85$G%[%F%k$r $B7k6I!"$=$NLk$GIU$-9g$$$r=*$o$m$&$j$H?4$K7h$a$F%[%F%kBe$O=P$7$^$7$?$,!"$J$s$H$b5$$^$:$$Lk$G$7$?!#H`=w$OMbF|!"2?$r$9$k$G$b$J$/$N$s$S$j$H$7$F$+$i<+Bp$K5"$j$^$7$?!#$@$C$?$i:rF|$N$&$A$K5"$C$F$h!*$H!"?4$G6+$s$@$b$N$G$7$?!#(J
$BK:$l$b$7$J$$!"#2G/A0$N=)!#(J

$BD9$/$F<:Ni!#(J


940 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w3'MMBgJQ$G$9$M(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 06:22

$B#1!A#4$^$G8+$^$7$?!#5c$-$=$&$K$J$j$^$7$?!#Ho32$K$"$C$?3'MM$4=%=}MM$G$9!#(J
$B;d$N7P83$K$b;w$?$h$&$JOC$,$?$/$5$s$"$j$^$9$M!#3'MM$[$I$G$O$"$j$^$;$s$,(J
$BDI$C$+$1$N?M$O:G=i$O2</$o$,$^$^8@$C$F$bBg>fIW$@$J!W(J
$B$HH=$C$?=V4V!*%(%i%$9TF0$KAv$k798~$K$"$j$^$9$M$(!#(J
$B;d$OCN$j9g$$$r#22s$[$IGq$a$?$i!"Gq$^$j$KMh$kM=DjF|$N#2F|A0$K%I%?%-%c%s(J
$B$5$l!VJL$K$$$$$+!W$H;W$C$F$$$?$i!V%$%Y%s%H$G:#7n$N2?F|$H2?F|$OGq$^$i$;$F(J
$BLc$&$+$i!W$H$$$-$J$j8@$o$l$?!#;d$NM=Dj$O$*$+$^$$$J$7!)(J
$B!V5^$K8@$o$l$F$b!D:$$j$^$9!W$H$d$s$o$jCG$C$?$i!VA0$KGq$^$C$F$b$$$$$C$F(J
$B8@$C$?$8$c$J$$!*!W$H@Z$l$?!#!V$=$s$J$N$OJ9$$$F$J$$$+$i!W$HCG$m$&$H$7$?$i(J
$B!V$b$&$*6b$b$J$$$7%[%F%k$b $B$+$i!*!W$H$$$-$J$j9bHt
$BGq$^$j$K$-$?/$7$:$D0_$,DK$/$J$C$F(J
$BESCf$G5"$C$?$j$7$^$7$?!#$=$j$c5.J}$O$?$^$NEl5~$+$b$7$l$J$$$1$I!#(J
$BDI$C$+$1$7$F$$$kBP>]$N;vL3=j$K$D$-$"$o$5$l$?$N$O#22s!#!J;vL3=j%I%"A0$K9T$/(J
$B$N$_$@$C$?$,!K;vL3=jA0$G9f5c$5$l$?;d$O$I$&$9$j$c$$$$$N$h!#!J$H$[$[$[!K(J

$BD9$/$J$C$A$c$C$?$N$GB3$-$O$^$?!#(J

943 $BL>A0!'(J940 $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 07:06

$B$=$NF|$O;vL3=j$,$*5Y$_$@$C$?MM$G!"$7$s$H@E$^$j$+$($C$?;(5o%S%k$N(J
$B;vL3=jL>$,=q$+$l$?;%$,$"$k$N$_$N%I%"A0$KN)$A!"H`=w$O;%$rIo$G$J$,$i(J
$B9f5c$7$F$$$^$7$?!#;d$O$I$&$7$h$&$b$J$+$C$?$N$G3,CJ$r2<$j!"0l3,$G(J
$BLa$C$FMh$k$N$rBT$A$^$7$?!#(J
$BL\$NA0$KI=$l$?H`=w$O0l8@!V$"$s$J$K>.$5$$;vL3=j$@$H$O;W$o$J$+$C$?$o!W(J
$B!J$H$[$[$[$[!K!V$"$s$?$N9%$-$J!{!{$5$s$O$b$C$H;vL3=j$,0lEyCO$K$"$C$F(J
$BBg$-$$%S%k$@$C$?$N$K!W$J$s$8$c$=$j$c!#(J

$BEEh$C$F5"$jF;!"Hh$l$?;d$O!V$*J"6u$$$?$+$i%i!<%a%s?)$Y$?$$$M!W$H(J
$B8@$C$?$i!V$"$s$?0l?M$G9T$1$P!W$H8@$o$l$?$N!#!J$H$[$[!K(J
$B$=$NH`=w$NDI$C$+$1BP>] $B!J;vL3=j$N>pJs$9$i$J$$>uBV!K(J
$BH`=w$NOC$OD9$/$J$k$N$G$^$?!#(J


945 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 10:01

$BGq$a$F?_K<$NOC$O$h$/=q$+$l$F$$$^$9$,!"Gq$^$C$F?_K<$b$$$^$;$s$+!#(J
$B;d$O?tG/A0$KAx6x$7$^$7$?!#%A%c%C%H$GCN$j9g$C$?%8%c%s%kBg $B%$%Y%s%H$G1s@,$9$k$HJ9$-$D$1!"$<$RGq$^$C$F$/$@$5$$#v#v#v$NO"8F$G(J
$B$^$"$;$C$+$/$@$7!D$HH`=wBp$KGq$^$C$?Bg $B$J$s$@$1$I!"$H>.@<$GC2$$$F$$$^$7$?!#(J
$BH`=w$N;d<<$O0l?M$,$d$C$HF~$l$k9-$5!"%*%?%/%0%C%:;6Mp$N>e$KT<$,@Q$b$j(J
$B%7!<%D$O$$$D@v$C$?$s$@$+ITL@!#$;$^$$%Y%C%I$GLk$r6&$K$7$?$=$&$G$9!#(J
$BGq$^$C$F$H%i%V%3!<%k$9$k$J$i!"A]=|$H@vBu$O$7$h$&!D!D!#(J
$B0F$NDj!"$=$N $B=y!9$K%8%c%s%k$+$iN%$l$F$$$-$^$7$?!#(J


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース