947 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 10:40

$B2!$7$+$1?_K<$G?T$/$7$?$H$3$m$G0-$$$s$G$9$,$b$&0lOC6rCT=q$+$;$F!&!&!&!#(J
$B$d$C$H<+J,%Q%=Gc$C$F$3$3$K%+%-%3$G$-$k$h$&$K$J$C$?$s$G!#(J
$B:#G/$N2F%3%_$N0-L4$G$9!#2F%3%_A0$K$M!"%3%T! $B;~4V$OLk$N#8;~$@$C$?$+$J$"!#1X$+$iJb$$$FLa$C$F!"<+J,$N%"%Q!<%H$H%^%s%7%g%s$N4V$N;R$N$h$&$J<+Bp$X$$$=$$$=Jb$$$FMh$^$7$?!#;d$NIt20!";03,$NC<$J$s$G$9$,!"Ak$,L@$k$$$s$G$9$h!#EE5$>C$7$F9T$C$?$O$:$J$N$K!"$J$s$G!)$H;W$C$F92$F$FIt20$K8~$+$C$?$i!"$J$s$+!&!&!&%I%"1[$7$K?M$N5$G[$,$"$k$8$c$J$$$G$9$+!#5$$,F0E>$7$D$D$b92$F$F80$r3+$$$?$i!"$=$3$K$O8+CN$i$L;M?M$N?_K<$,?M$NIt20$G42$$$G$d$,$j$^$7$?!#!&!&!&!&$I!"$I$&$7$FIt20$NCf$K>!

951 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 10:51

$B$"$s$^$j%j%m!<%I$5$l$J$/$F$b$$$$$h$&$K=q$-$?$$$N$G$9$,!"D9$$$+$b$J$N$G$4MF $B$7$+$b!"%A%'!<%s$D$$$F$k$N$G%,%A%c%,%A%c$7$^$7$F!"!V$A$g$C$H!*$"$J$?$?$A!"$J$s$J$N!*!)$3$33+$1$J$5$$!*!*!W$C$FE\$k$H$G$9$M!"??Cf$K$$$?%a%,%M$C;R$,$d$C$H5$$E$$$?%U%j$r$7$F!V%d!{$A$c$s!A!)!W$H$+$C$F6n$14s$C$F$/$k$s$G$9!#$J$s$G!"M'C#$N4iCN$i$J$$$N!&!&!&$h$j$b!"$b$7$+$7$F$^$@Mh$k$N$+!*!)$=$&@oXK$7$J$,$i$I$&$K$+30$l$?%A%'!<%s$K$[$C$HB)$r$D$$$FHt$S9~$_!"92$F$F8@$C$?$s$G$9!#(J
$B!V$3$3!";d$NIt20$J$s$@$1$I!"$"$J$?$?$A!">! $B$H!#E%K@$H$+$J$s$H$+!"8@$$$h$&$O$"$k$s$G$7$g$&$1$I!"M'?M$?$A$K$O0N$=$&$K8@$C$F$?$s$G$9$1$I!"$7$A$c$C$F$@$a$G$9$M!J5c!K!#H`=w$NJV;v$O!"$-$g$H$s$H$7$?4i$G!V$(!)!{!{$5$s$G$7$g!)%A%c%C%H$G$*M'C#$K$J$C$?$8$c$J$$$G$9$+!#(J
$BDLHN$7$?$7!"=;=j$o$+$C$F$?$+$i!"L@F|%3%_%1$@$7!W!&!&!&!&!&!&$O$"!*!)(J
$B!V=;=jJ,$+$C$?$+$i$C$F!&!&!&2!$7$+$1$k$J$s$F!"$J$KHs>o<1$J$3$H8@$C$F$k$N!*!)!W(J
$B;W$o$:K\5$$GAG$CF\68$J@<$G6+$V$H!";D$j$N;0?M$b$-$g$H$s!#$7$+$b!"?M$NIt209S$i$7$^$/$C$F$k$7!#$$$D$+$i$$$?$s$G$7$g$&$+!"I[CD$0$A$c$0$A$c$@$7!"$J$s$+!"Bf=j$H$+!"869F$H$+!"K\$H$+!"$J$s$+!"$J$s$+?'!9!&!&!&!#(J


959 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:03

$BJ,$+$C$F$^$9!#$@$+$i$J$k$Y$/0l5$$K=q$-$^$9$M!#<+J,$NF~NO$G2hLLKd$a$k$N$,$$$d$J$s$G$9$h!#$"$H!"2qOC$O$*$*$h$=@5$7$$$G$9$,:Y$+$$$H$3$m$ON.$l$K1h$C$F$C$F46$8$G$9!#$[$H$s$I$3$N$^$^$N$O$:$G$9$,!#%$%s%Q%/%H$"$C$?$b$N$H$+!J5c!K!#(J
$B$=$l$G$b$A$m$s!"ITK!?/F~:a$G$9!#%+%s%+%s$K$J$C$F7Y;!$K8@$C$?$s$G$9$h!#$d$C$H5$l$7$F$J$+$C$?!{!{$,Mh$F!"H`=w$?$A$,$J$K$4$H$b$J$+$C$?$h$&$K$K$3$K$3$H!&!&!&!#$=$7$F!"7hDjE*$JIT1?$O$=$NH`=w$H0l=o$KMh$??M$G$9!#?7%8%c%s%k$GM'?M$K$J$C$?$P$+$j$N#O#L!*$^$H$b$@$H?.$8$F$$$?H`=w$,!";v$NH/C<$@$C$?$o$1$G$9$h!#(J
$BCf$K0l?MK\J*$NM'?M$,$$$k$H$J$l$P!";vBV$O5UE>$7$^$9!#$7$+$bH`=w$C$?$i8xL30w!&!&!&!J5c!K!#$o!";d$N7l@G!&!&!&!#$$$d!"$=$l$O$H$b$+$/!"$7$+$bL$@.G/$NCf$K:.$8$k@.?M!#$3$l$,ITL#$+$C$?!#7Y41$5$s$O8}$r$Q$/$Q$/$5$;$k;d$r?,L\$K!"(J
$B!V$h$+$C$?!"J]8n $B$H$+8@$$$J$,$i5"$C$F$7$^$$$^$7$?!#;d$N $B$=$l$G;d$,(J
$B!V!{$5$s!"$J$s$G$$$-$J$j$3$s$J$3$H$J$C$F$k$N!*!)!W(J
$B!VA0$KGq$a$F$C$F$F8@$C$?$i$"$J$?$$$$$C$F8@$C$?$G$7$g!)EEOC$7$?$1$I$D$J$,$i$J$/$F!#7HBS!"$A$c$s$H;}$C$F$k$N!)!W(J
$B!V= $B!V$@$a$h!"$7$C$+$j$7$J$/$A$c!#$3$N;RC#$bGq$^$k$H$3C5$7$F$?$_$?$$$@$+$i!"$A$g$&$I$$$$$H;W$C$F!#:$$C$?;~$O=u$19g$$$@$b$N$M!W(J
$B$K$C$3$j!"$8$c$J$$$h!*(J
$B!V$@$+$i!"$I$&$7$FF~$l$?$N$h!*!*!W(J
$B!V$4p$rOC$7$?$iBg2H$5$s$KEEOCF~$l$F$/$l$?$N$h!#$h$+$C$?$o!":#Gc$$J*:Q$^$;$F$-$?$+$i$J$K$+?)$Y$^$7$g$&$M!#?)Hq$O$$$$$o!#=IBe$@$H;W$C$F!#$G$b;d!"NAM}$G$-$J$$$N!#!{!{$5$sNAM}>e $B!&!&!&!&$o!";d$,$D$/$k$C$F!"$=$l$h$j!"$*Jl$5$s!&!&!&$@!"qY$5$l$A$c$C$?$i$7$$$h!&!&!&!#(J


961 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:04

$B$^$@B3$/$70z$C1[$7$?J}$,$$$$$+$bCN$l$^$;$s!&!&!&!#$G$b!";d0z$C1[$7J}J,$+$i$J$$$N$G$9$,!"$I!"$I$J$?$+$*4j$$$G$-$^$;$s$+!)(J


$B!J#5!K(J
12 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:22

$BM-Fq$&$4$6$$$^$7$?!#$G$O4hD%$C$FB3$1$F$_$^$9!#$$$d$J$*OC$G$9$,!&!&!&!#(J
$B:.Mp$9$kF,$rJz$($J$,$i$H$K$+$/;d$OIt20$KLa$j!"EEOC$r$+$1$^$7$?!# $B$=$7$?$i3+8}0lHVJl$K8@$o$l$^$7$?$h!#!V$$$d$"!"$"$s$?$K$b$^$H$b$JM'C#$,$*$C$?$s$M$(!#!{$5$sCzG+$G$7$C$+$j$7$F$F0B?4$7$?$o!W$H$+$J$s$H$+!"?4$E$1$^$GAw$C$?$i$7$/!"40A4$K;d$,0-!! $B!V$@$C$F$*6b$J$$$h!W!VLn=I$7$m$C$F8@$&$N!*!)!W(J
$B!{$O!{$G?4DlJ,$+$i$J$$$H$$$C$?4i$G(J
$B!VM'C#$K$=$s$J$3$H8@$&$N!)$^$"!"$"$J$?$,8@$&$J$iH`=w$?$A$O=P$F9T$1$P$$$$$s$G$7$g$&$1$I$b!W(J
$B!&!&!&!&$"$s$?$b$h!*!*H`=w$N$o$1$N$o$+$i$J$$M}6~$KbAZt$r3P$($J$,$i(J
$B!V$"$s$?$b$b$&M'C#$8$c$J$$!*=P$F9T$C$F!*!W(J
$B$H8@$&$H!"H`=w$O$`$C$H$7$?4i$G?6$j8~$-!"BG$C$FJQ$o$C$F62$m$7$$7AAj$GH`=w$?$A$K@($s$@$N$G$9!#(J
$B!V$"$s$?$?$A$_$?$$$J;R6!$HIU$-9g$&$H$I$&$J$k$+$N>ZL@$h$M!#$5$"!"=P$F$-$J$5$$!W(J
$B!&!&!&$C$F!"$"$J$?$I$C$A$NL#J}$J$s$@$m$&!#$=$7$F!":#EY$OH`=w$H?_K<$?$A$N@o$$$K$J$C$?$s$G$9$h!#$I$&$$$&$3$H!*!)(J
$B;d$OK\Ev$K;C$/$N4V!"GME]$79g$&!&!&!&$H$$$&$+!"$&$*!A$s$H5c$/?_K<$h$j$bH`=w$,I]$/$FE`$jIU$$$F$^$7$?!J5c!K!#;d$K!"#3#0#1$5$s$N85H`$N$h$&$JCN$j9g$$$,$$$F$/$l$?$i!&!&!&!&!#$G$b!"$$$J$$$7<+J,$G$J$s$H$+$9$k$7$+$J$$$s$G$9!#(J


13 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:23

$B$"!"$4$a$s$J$5$$!#;}$C$F$/$k$NK:$l$F$7$^$$$^$7$?!&!&!&!#$I!"$=$&$9$l$P(J
$B$$$$$N$G$7$g$&$+!)$9$$$^$;$s!#$7$?$3$H$J$$$s$G$9!&!&!&!#(J


14 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:24

$B!&!&!&$b$7$+$7$F%3%T!<$7$FE=$jIU$1$9$k$@$1$J$s$8$c!&!&!&!#(J
$B$4$a$s$J$5$$!*!*$9$5$_@B$C$F$-$^$9!*!*(J


25 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:35

$B$9$5$_$K@B$C$?@h$NAT@d$JFbMF$K$9$5$a$J$+$C$?$G$9!&!&!&!#B3$-!"=q$-$^$9$M!#(J
$B$H$K$+$/!"$3$s$J69$$$H$3$m$GMpF.$5$l$F$O$?$^$j$^$;$s!#2u$l$?$i:$$k9b2A$J$b$N$@$C$F$"$k$s$G$9!#!&!&$H$$$&$+!"2!F~$l$N2($H$+:$$k!*(J
$B;d$O$H$K$+$/H`=w$i$r;_$a$^$7$?!#$=$7$F!"$=$7$F$M!"(J
$B!V$d$C$Q$j$"$J$?$O;d$NL#J}$J$N$M!W(J
$BD9$$9uH1%9%H%l!<%H%X%d$r?6$jMp$7!"?6$j8~$$$F$K$C$3$j$H>P$C$?H`=w$N4i$,!";d$K$OHL $BI]$+$C$?$s$G$9!#C!$-=P$7$?$+$C$?$1$I!"$H$K$+$/I]$+$C$?!#;d$O$H$K$+$/?_K<$?$A$rDI$$=P$7$F!"!&!&!&@-3J$K$OH`=w$,C!$-=P$7$F?_K<$?$A$N2YJ*$r$=$NGXCf$KEj$2$D$1$?$N$G$9$,!#It20$K$O!";d$HH`=w$,;D$5$l$^$7$?!#J,$+$C$F$^$9!#DI$$=P$7$?J}$,$$$$$3$H$O!#$G$b!&!&!&$G$b$M!"I]$+$C$?$s$G$9$h!#$H$K$+$/!#(J
$BD9$$H1$r$+$-$"$2$F$/$D$m$0H`=w$K8p$o$l$k$^$^$*Cc$r=P$7$F!";d$O62I]$G$V$k$V$k?L$($k?46-$G$H$K$+$/9S$i$5$l$?It20$rJRIU$1$F!"H`=w$NGc$C$F$-$?%9!<%Q!<$NB^$r8+$F!"$^$?E`$j$D$-$^$7$?!##3%-%m$b$N5mFy!"#2%-%m$b$N7\Fy!"FZFy!"$H$K$+$/!"F~$C$F$k$N$O$"$i$f$k $B$7$+$b!"%I%"$N30$G$OC!$-=P$5$l$??_K<$?$A$,$&$*$s$&$*$s$H5c$-!"%I%"$r$3$&!"$+$j$+$j!)$H$+!#;W9MDd;_$7$?F,$NCf$G!";W$o$:$3$l$C$FL4$J$s$8$c!&!&!&$C$F;W$$$^$7$?!#;d$b!#B?J,$=$&;W$&?M$$$C$Q$$$$$k$H;W$&!J5c!K!#;d$O.@b=q$$$F$^$9$,!"$"$N;~$N62I]!"$3$s$JJ8$8$c$^$@$^$@9*$/EA$($i$l$^$;$s!#(J
$B$b$N5mFy!"(J


33 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 11:49

$B$"$l!):G8e$N0lJ8!">C$7K:$l$A$c$C$F$4$a$s$J$5$$!#>P$$%M%?$K$7$F$7$^$C$?5$$,$7$^$9!#(J
$B$($($H!"$5$i$KB3$1$^$9!#8m;z$O $B$"$"!"$@$+$iFs?M$7$F=E$=$&$K$3$NB^;}$C$F$?$N$+!&!&!&$H;W$$$J$,$i!";d$O62$k62$kH`=w$r?6$j$+$($C$F8@$$$^$7$?!#(J
$B!V$"$N!"$3$lFy$7$+F~$C$F$J$$$s$@$1$I!W(J
$B$9$k$HJV;v$O!"(J
$B!V$=$&$h!#$_$J%(%M%k%.!<$,I,MW$G$7$g!)$5$"!"$J$K$+:n$C$F$M!#M>$C$?$i$"$2$k$o!W(J
$B!&!&!&$$$i$J$$$G%9!&!&!&!J5c!K!#$G$b!":G8e$KM&5$$r?6$j9J$C$F$b$&0l2s8@$C$?$N$G$9$h!#(J
$B!V$H$3$m$G!";d$O$"$J$?$N$3$H5v$7$F$J$$$s$G$9$1$I!#$3$l;}$C$F=P$F$C$F2<$5$$!W(J
$BEz$($O!"Ez$($O!"$3!"I]$$L\$G$N6E;k!*!*!*$?$@!"$3$C$A$r%8%m%j$H8+$?$^$^!"@E;_$9$k$N!*$J$K$b8@$o$J$$$N!*!*I]$$$s$G$9$C$F$P!*!*(J
$B!V!&!&!&L@F|%3%_%1$h!#$$$^$5$i%[%F%k $B!V$G!"$G$b!"$@$1$I!&!&!&!W(J
$B!V!&!&!&30$NO"Cf!"$&$k$5$$$o$M!#%P%1%D$K?eF~$l$FD:BW!#?e$G$bMa$S$l$P$A$g$C$H$O@E$+$K$J$k$G$7$g$&$h!W(J
$B!&!&!&!&$J!"2F$@$1$I!"$=$NH/A[$,I]$$!*!*(J
$B!V$$!"$$$$$G$9!*$=$NFbD|$a$k$G$7$g$&$+$i!*!*!W(J
$B!V!&!&!&$=$&$M!#$8$c$"Aa$/$7$F!#$*J"6u$$$F$k$N$h!";d!#E\$j$C$]$/$J$C$F$7$^$&$N$h$M!W(J
$B!&!&!&Ii$1$^$7$?!#;&$5$l$=$&$J5$$,$7$F!J5c!K!#(J
$BH>5c$-$K$J$j$J$,$iNdB"8K$r3+$1$F!"$$$D$^$G$b%I%"$NA0$+$i>C$($J$$5$G[$K61$($J$,$i$D$/$C$F$?$N$G$9$1$I!"$3$s$J!"Fy$P$C$+$j$G$4HS$D$/$l$C$F!J9f5c!K!#;d!"0l?MJk$7$@$+$i$*Ln:Z$@$C$F$A$g$C$H$7$+$J$$$N$K!#$=$&;W$$$J$,$i$I$&$K$+Ln:Z$rF~$l$F0l?MJ,$D$/$C$F=P$7$?$s$G$9$h!#(J
$B$A$c$s$H!"0l<0B7$($F!#$=$7$?$i3+8}0lHV(J
$B!V>/$J$$$o!#$b$C$H$h!W(J
$B$U!"Fs?MJ,$0$i$$:n$C$?$D$b$j$@$C$?$N$K!J5c!K!#0l=o$K$O?)$Y$J$/$F$b!&!&!&!#(J
$B$G$b!";EJ}$J$/$^$?JL$N$b$N$r$D$/$C$F$M!"$=$NK5$iLGCc6lCc$K1x$5$l$?Bf=j$rJRIU$1$F$?$s$G$9!#$=$7$?$i%I%"$,C!$+$l$^$7$F!"8@$o$l$^$7$?!#(J
$BBg2H$5$s$K!#(J
$B!V!{!{$5$s!)$3$N;R$?$A$@$1$I$M$(!W(J
$B92$F$FJ[2r$7$h$&$H%I%"$r3+$1$?=V4V!"?_K<$?$A$OJ*@($$%9%T!<%I$GIt20$KE>$,$j9~$s$GMh$F!"8@$$$^$7$?$h!#(J
$B!V%1%s%+$7$A$c$C$?$s$G$9!A!W(J
$BBg2H$5$s$OBg2H$5$s$G!";d$,I,;`$K $B!VCgNI$/$7$F$/$@$5$$$h!#6l>p$,=P$^$9$+$i$M!#$"$"!"$G$b!{!{$5$s$K$3$s$J$7$C$+$j$7$?$*M'C#$,$$$k$J$s$F0B?4$M$(!W(J
$B!&!&!&5$$,$D$$$?$i!"GX8e$KH`=w$,!*!*$^$?$K$3$d$+$K0';"$rJV$9H`=w$K!";d!"8@$$JV$;$^$;$s$G$7$?!&!&!&!#(J


72 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 12:14

$B$H$K$+$/$=$N8e!";d$O$4HS:n$j$^$7$?!#GX6Z$K$>$o$>$o$7$?$b$N$r46$8$J$,$i!":n$j$^$7$?!*(J
$BEEOC$7$?$+$C$?!#=u$1$b5a$a$?$+$C$?$1$I!"I]$/$F$=$l$I$3$m$8$c!&!&!&!#$J$s$G7HBS$N= $B!VIT:Y9)$J8+$+$1$M$(!W(J
$B!VF~$lJ*$J$$$s$G$9$h!#4.$($F$/$@$5$$!W(J
$B$=$7$F!"$H$K$+$/JRIU$1$h$&$H$7$?$i!"8e$m$G#6?M$,lE$j?)$C$F$k$s$G$9$h!&!&!&!#BgFi0lGU$NFyNAM}$r!#$7$+$b!"$=$N;~5$$,$D$$$?$N$G$9$,!"H`=w$H$s$G$b$J$$Bg?)$i$$$J$s$G$9!*?.$8$i$l$J$$$+$bCN$l$J$$$G$9$,!"$*Fy$N;0J,$NFs$0$i$$0l?M$G?)$Y$F$?$s$8$c$J$$$+$J!#$=$N?);vIw7J$N0[MM$J$3$H!*$7$+$b!"JR $B$3$N;~$K$O$b$&!"?_K<$?$A$NDI$$=P$7$bD|$a$F$^$7$?!#$@$C$F!"$^$?I=$GA{$,$l$G$b$7$?$i!&!&!&(J
$B0JA0$K;_$^$j$KMh$?M'?M$,$* $B$=$N;~$@$11)L\$r30$7$?$@$1$G!":#$bCgNI$/$7$F$^$9$7!"H?>J$7$F$/$l$F$^$9!K$^$?A{F0$K$J$C$?$i$H;W$$!"$H$K$+$/L@F|$N%3%_%1K\HV$^$G2fK}$7$h$&$H;W$$$^$7$?!#$=$l$K0lEYM'?M$+$iEEOC$,F~$kM=Dj$J$N$G!"$=$N;~$K#S#O#S$r$H;W$C$F!&!&!&!#$=$l$^$G$N?IJz$@$H;W$C$F!";d$NJ}$O$b$&?)M_$J$s$F$J$$$N$G9S$i$5$l$?It20$rJRIU$1$J$,$iH`=w$?$A$NHU;A$rD/$a$F$^$7$?!#(J
$B$=$7$F?)$Y=*$o$C$?8e!"$H$K$+$/JRIU$1$r$7$F$*IwO$$rJ($+$7$^$7$?$h!#$b$F$J$7$N%^%J!<$,$J$$$H$+E\$i$l$J$,$i!J5c!K!#@5D>!"L5 $B$=$7$FLk!#0lAH$7$+$J$$I[CD$OEvA3H`=w$KC%$o$l!"?_K<$?$A$,$=$N2s$j$G$H$0$m$r4,$$$F$k$N$r2#L\$KL@$+$j$r>C$5$l$F!";d$O62I]$G$I$-$I$-$7$J$,$i$^$s$8$j$H$b$;$:$KEEOC$rBT$A$^$7$?!#3]$1$h$&$H$9$k$HH`=w$K!V$I$3$X3]$1$k$D$b$j$J$N!)!W$HI]$$4i$H@<$GJ9$+$l$k$N$G!#(J
$B$3$C$A8+$FL2$C$F$$$kH`=w$,:#$K$bL\$r3+$1$=$&$G!"K\Ev$KI]$+$C$?$s$G$9$h!*!*!*(J
$B%_%6%j!<8+$FL#$o$C$?62I]$N2?G\$bI]$+$C$?!&!&!&!#(J
$B$=$7$F!"$$$D$^$G$bLD$i$J$$EEOC$KFb?4$G:G8e$O:($_8@$r8@$$$J$,$i!"Lk$,L@$1$F!#(J
$B8+$F$7$^$$$^$7$?!#EEOC@~!"0z$-H4$+$l$F$?$s$G$9!&!&!&!#(J


132 $BL>A0!'(J$B#9#4#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/06($B6b(J) 12:44

$B $B0z$-H4$+$l$?EEOC@~$r?L$($J$,$i8+$F!"%+%A%j$H:9$7$3$s$G!";d$O$H$K$+$/C/$+$KEEOC$r$7$h$&$H $B!V$I$3$K3]$1$k$N!)!W(J
$B$3$C$A$r8~$$$?$^$^?2$F$$$?H`=w$NL\$,$Q$C$A$j$H3+$$$F!"J9$+$l$?$s$G$9!*$$$D$N$^$K$+5/$-$F$?$s$G$9$h!*!*;d$OK\5$$G?L$($J$,$iJ9$-$^$7$?!#(J
$B!V$G!"EEOC@~$,H4$1$F$k$s$@$1$I!&!&!&!W(J
$B!V?2$F$k$H$-$NEEOC$C$F$&$k$5$$$G$7$g!#$=$l$h$j!"$*J"$,6u$$$?$o!W(J
$B$^$s$8$j$H$b$;$:%f%i%j!"$H5/$-$"$,$C$?H`=w$,I]$/$F!";d$O$H$K$+$/D+?)$r:n$j$^$7$?!#8+$+$1!"==?MJ,$0$i$$$O!#$=$N:"$K$O?_K<$?$A$b5/$-$"$,$j!"0l=o$K?)$Y$l$P!)$NM6$$$rI,;`$K=3$C$F;d$O$b$&$I$&$G$b$$$$$+$iAa$/H`=w$i$,!"$$$(H`=w$@$1$G$b>C$($F$/$l$H5'$C$F$^$7$?!#(J
$B?_K<$b$$$d$G$9!#$G$b!";d$K$OH`=w$NJ}$,2?G\$b$$$d$@$C$?$s$G$9!#(J

next$B!!(J


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース