526 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 06:53

$B$(!<$H!"$=$l$8$c$">.%M%?$r0l$D!#(J
$BBg3X;~Be$K=;$s$G$?>l=j$,JI$,Gv$/$F!"A{$2$P$"$C$H8@$&4V$KA{2;$C$F$H$3$@$C$?!#(J
$B$&$k$5$/$J$k$HJI$r=3$kNY?M$@$C$?$N$G!"L5BL$K:($_$rGc$&$N$b$J$!$H;W$$!"(J
$B=PMh$k$@$1?M$r8F$P$J$$$h$&$K$7$F$?!#?M$,Mh$k$N$O=$Me>lCf!"AjJ}$/$i$$$J$b$N!#(J
$B$=$N$"$k=$Me>lCf$NOC$J$s$@$,!#(J
$B%a%7$rGc$$$K9T$C$?AjJ}$,!"=w$r0l?MO"$l$F5"$C$FMh$?!#(J
$B$=$$$D$OBg3X$N8eGZ$G!"$*8_$$F1?M$d$C$F$F!"$=$&$$$&OC$b$9$kAj $B%3%s%S%K$G2q$C$F:#=$Me>lCf$G!A$HAjJ}$,8@$C$?$N$G!" $B$7$+$7$3$C$A$OCKFs?M$G%(%m!J>P!KIA$$$F$k$o$1$@$+$i!"5$$^$:$$$3$H$3$N>e$J$7!#(J
$B$J$s$GO"$l$FMh$?$s$@$H;W$C$?$,!"Aj $B;EJ}$J$$$N$G!"$H$j$"$($:F|Cf$@$1$*4j$$$HEv$?$j>c$j$N$J$$>l=j$K:n6H$r@Z$jBX$($F(J
$B%H!<%sE=$C$F$b$i$C$F$?$s$@$1$I!"F|$,Jk$l$F$b$3$$$D$,$J$+$J$+5"$m$&$H$7$J$$!#(J
$B%3%s%S%K$4HS$P$C$+$8$c%@%a$G$9$h!A$HBf=j$K$^$GN)$D;OKv!#(J
$B$b$&$$$$$+$i5"$l$H2?EY8@$C$F$b$=$NEY$K?7$7$$:n6H8+$D$1$FJ9$+$J$$$U$j$G!"(J
$B$5$9$,$K$=$m$=$m%^%:$+$m$&$H8@$&;~4V$K$J$C$F!"??7u$KDI$$=P$7$K$+$+$C$?!#(J
$B$=$7$?$i!"(J
$B!V;d$,$$$?$i $B!V!{!{$5$s!J"+AjJ}!K$rFH$j@j$a$7$J$$$G$/$@$5$$!*!W$H!D!D5c$-=P$7$?!#(J
$B$I$&$d$i!"H`=w$OAjJ}$N;v$,9%$-$@$C$?$i$7$$!#(J
$B$7$+$b%[%bK($(869FIA$$$F$?H`=w$O>!
$BIaDL$NL<$K8+$($?$,G>Fb$O$h$&$o$+$i$s!"$H8@$&$*OC$G$7$?!#(J
$B!t7k6IAjJ}$,$=$N8e6a$/$N%P%9Dd$^$GAw$C$FDI$$JV$7$F$/$l$?$,!#(J

$B!!(J

527 $BL>A0!'(J526 $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 06:56

$B=q$-K:$l!#(J
$BB?J,NY?M$KE{H4$1$@$C$?$m$&$3$N$d$j$H$j$r;W$$=P$7!"(J
$B%[%b;W$o$l$F$?$i$I$&$7$h$&$H$7$P$i$/NY$N2H$NA0Jb$/$N$,CQ$:$+$7$+$C$?!J>P(J
$B$=$NF|$K8B$C$FJI=3$i$l$J$+$C$?$+$i$J!D!D(J
$B$A$J$_$KAjJ}$O$=$N;R?6$j$^$7$?!#$I$s$J$d$j$H$j$,$"$C$?$+$O$^$!!D(J

$B!!(J

530 $BL>A0!'(J526 $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 07:55

$B!d(J529

$BNY?M$OCK$G$7$?!#(J
$B$H!"8@$C$F$b$[$H$s$I4i9g$o$;$?;v$J$+$C$?$1$I!#(J


564 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 16:51

$B%"%l$N7l$C$F$=$s$J$K=-$$$+$!!)(J
$B5$$K$;$:$*F&gS$a$F%$%?$7$F$?$s$@$1$I!D!#8D?M:9$+$J!#(J

$B$3$l$@$1$8$c$J$s$J$s$G!#2!$73]$1?_K< $B2?EY$bGq$a$F$"$2$F$?M'C#$N$H$3$m$K9T$/$3$H$K$J$C$?$N!#(J
$B$1$IEv=i#2?M$NM=Dj$,5$IU$/$H#5?M$K!#$$$$$C$F8@$&$+$i$=$N$^$^E~Ce!#(J
$B0l8.2H$J$s$@$1$I$=$$$D$NIt20$O$I$&4hD%$C$F$b#3?M$7$+F~$l$J$$!*(J
$B7k6IKe$5$s$NIt20@j5r$9$k1)L\$K!D!#!JKe$5$s$O#13,$G?2$?LOMM!K(J

$B$"$H$G=w$NCN?M$KOC$7$?$i!V%$%Y%s%H=*$o$C$FIwO$$K$bF~$C$F$J$$(J
$B$h$&$JCK#3?M$,Gq$^$C$?$h$&$JIt20!"<+J,$J$i6HCFG%b%N$@$h!W(J
$B$4$a$s$J$5$$!"$4$a$s$J$5$$!"$4$a$s$J$5$$!A(J($BN^(J)
$B$_$s$J $BL5M}$J;~$O$A$c$s$HL5M}$H8@$C$F2<$5$$!#8F$S$?$+$C$?5$;}$A$O$o$+$i$s$G$b$J$$$1$I!#(J


569 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 18:23

$BF1?M;o$H$b4X78$J$$$N2<$2$F=q$-9~$_!#(J
$B3X@8;~Be$KN@$GM)NnL\7bA{$.$,$"$C$?$s$G$9!#=w;RN@$@$C$?$NM)Nn$N@5BN$O(J
$BCT4A$@$C$?$H;W$&$s$G$9$1$I!"M'C#$,61$($A$c$C$F(J
$B!VI]$/$FFH$j$GL2$l$J$$!W(J
$B!V$8$c!":#F|$O0l=o$K?2$k!)!W(J
$B$H$$$&1?$S$K!#$3$<$^$$It20$KI_$/I[CD$b$J$/0l=o$N%Y%C%I$K?2$?$s$G$9$M!#(J

$B$G!"LkCf!#(J
$BFMA36bG{$j$K$"$C$FL\$,3P$a$?$s$G$9!*M)NnA{$.$b$"$C$F$[$s$C$H$&$K(J
$BI]$+$C$?!#2#$G?2$F$k$O$:$NM'C#$K=u$1$r5a$a$h$&$H$7$F$b!"(J
$BH`=w$O%Y%C%I$G(J180$BEY2sE>$7$?$i$7$/!"F,$O;d$NB-$NJ}!#@<$bFO$-$^$;$s!#(J
$B$=$b$=$bC}$l$J$$$7!#$=$7$FM'C#$NB-$O;d$NJ"$N>e!#(J
$B!!$=$&$G$9!#(J
$B!!;d$NJ"$N>e$K$N$C$+$C$?M'C#$NB-$,7lN.$r05Gw$7!";d$NBN$O$7$S$l$A$c$C$F$?(J
$B$N$G$9!#@5:B$9$k$HB-!"$7$S$l$FN)$F$^$;$s$h$M!)$"$s$J46$8!#(J
$B6bG{$j$O;@AGITB-$K4Y$C$?%^%$G>$N#S#O#S$@$C$?$N$G$9!#(J

$B!!$=$N$&$AM'C#$,?2JV$j$rBG$C$?$N$G!"B-$,J"$+$i0\F0$7$?$N$G;v$J$-$r(J
$BF@$^$7$?$,!D!D!#MbF|Gq$a$kMQ$NI[CD$rGc$C$F$-$^$7$?!#(J


572 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 19:24

$B$3$N%9%l$rFI$s$G?4$N=}$,aV$$$?$N$G9pGr$7$^$9!#(J
$B?_K<%M%?$8$c$J$/$FM'C#%M%?!#$=$l$b$A$g$C$HFC
$BH>G/$[$IA0!"FMA3M'C#$,Gq$^$j$KMh$?$s$G$9!#?F$H%1%s%+$7$?$H$+$G!#(J
$BEv;~Ic?F$,F~1!Cf$G!"Jl?F$,$=$NIU$-E:$$$GIB1!$KGq$^$j9~$_$@$C$?$?$a(J
$B2H$K$O;d#1?M!#$=$N;R$H$O9gF1;o$H$+$b=P$7$F$$$F5$?4$bCN$l$F$$$?$N$G!"(J
$B2w$/>5Bz$7$^$7$?!#(J
$B;d$NIt20$G#2?M$GL2$C$?$s$G$9$,!";d$OA0F|$^$GE0Lk$@$C$?$;$$$G$=$N$^$^=O?g!#(J
$B$=$7$F!"MbF|$NAaD+$KJl$+$iN^@<$GEEOC$,!#(J
$BLkCf$KIc?F$NMFBN$,5^JQ$7$F!"$D$$@h$[$IB)$r0z$- $B$b$&L\$NA0??$CGr!# $B0l:rF|LL2q$K9T$C$?;~$O855$$@$C$?$N$K!#;`$L$h$&$JIB5$$@$J$s$FJ9$$$F$J$+$C$?$N$K!#(J
$BEEOC8}$G5c$/Jl?F$K!";d$b5c$-$J$,$i!"2?$GMFBN$,0-$/$J$C$?;~$K$9$0$K(J
$BO"Mm$r$/$l$J$+$C$?$N$+$HE\$j$^$7$?!#$=$&$9$l$P:G4|$O8+FO$1$i$l$?$+$b$7$l$J$$$N$K!#(J
$B$9$k$HJl$,E\LD$jJV$7$^$7$?!#2?EY$bEEOC$7$?$N$KDL$8$J$+$C$?$H!#(J
$B!D!D$=$&$G$9!#;d$,=O?g$7$F$$$kLkCf$N4V!"$=$NGq$a$F$$$?M'C#$,(J
$B;d$KL5CG$G!";d$N%Q%=%3%s$r;H$C$F$:$C$H%M%C%H$K7R$$$G$$$?$N$G$9!#(J
$B2?$G$b%A%c%C%H$NLsB+$,$"$C$?$H$+$G!#$=$j$cEEOC$,DL$8$k$O$:$,$J$$!#(J

$B$=$N8e!";v>p$rCN$C$?$=$NM'C#$O5c$$$F $BH`=w$K0-5$$,$J$+$C$?$3$H$OH=$C$F$$$k$N$G!";d$bH`=w$r5v$7$^$7$?!#(J
$B$G$b$=$N;R$H$O0l=o$K%$%Y%s%H$K9T$/$3$H$b$J$/$J$j!"%$%Y%s%H8e$K$*Cc$9$k$3$H$b$J$/$J$j(J
$B2?$H$J$/$=$N$^$^AB1s$K$J$C$F$7$^$$$^$7$?!#(J
$B:#$G$b!"Ic?F$N0d1F$r8+$k$H6;$,DK$$$G$9!#(J


585 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 22:44

$B$D$^$s$J$$OC!#(J
$BBg3X$KDL$C$F$$$??tG/A0$N$3$H!#3X?)$G%a%7?)$C$F$?$i!"FMA33XFbJ|Aw$G8F$S=P$5$l$?!#(J
$B2?;v$+$H3X@82]$K6n$1$D$1$?$H$3$m!"4i8+CN$jDxEY$N%3%9%W%l?_K $B!V$"!"$h$+$C$?$"!"3N$+!_!_Bg3X$@$C$FJ9$$$F$?$1$I$b!"$I$3$K$$$k$+$o$+$s$J$+$C$?$+$i8F$S=P$7$F$b$i$C$?$s$G$9!A!W(J
$B!D!D%O%"(J!?
$B!V?F$H%1%s%+$7$F2H=P$7$?$s$G$9$1$I!" $B!D!D30$X0z$-$:$j=P$7$F!"2%$j$^$7$?!#4i$r!#=3$j$^$7$?!#%\%G%#$r!#(J
$B3X@82]$N$*$M!<$5$s$H!"0l=o$K$D$$$F$-$F$/$l$?M'?M$NL\A0$G!";d$O54?@$H2=$7$?$N$G$4$6$$$^$7$?!#(J
$B5c$-$o$a$-!"EG_CJ*$K$^$_$l$?4i$G!"?_K<$O!V%$%Y%s%H$K5o$i$l$J$/$7$F$d$k!A!*!*!W$H@d6+!#(J
$B$7$+$7$_$s$J$=$$$D$N?_K<$C$W$j!uEpJJ!JB>?M$N:bI[$d%3%9$N>.F;6q$rEp$`!K$rCN$C$F$?$N$G!"5o$i$l$J$/$J$C$?$N$O(J
$B%d%D$NJ}$G$7$?!#(J


587 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 22:48

$B@N!"%3%_%1$N;~$@$1%5!<%/%k$N $B!V:#2s!" $B8@$C$F$/$l$?$N$G$"$j$,$?$/>R2p$7$F$b$i$C$?!#(J
$B$=$7$?$i$=$NM'?M$,0lF|CfN)$A$C$Q$J$7$GF/$$$F$/$l$?$K$b$+$+$o$i$:(J
$B$=$N>R2p$5$l$?M'?M$NM'?M$O!"8aA0Cf$A$g$C$HHNGd$KN)$C$?$@$1$G!"8e$O(J
$BJD2q$^$G5"$C$F$3$J$+$C$?!#(J
$B$G$b!"M'?M$NM'?M$@$76/@)$9$k$D$b$j$b$J$$$N$G<+J,$O5$$K$H$a$F$$$J$+$C$?$s(J
$B$@$1$I!"8e$GJ9$$$?$iM'?M$O9s$/62=L$7$F!"$=$N;R$NJ,$^$GF/$$$F$$$?$=$&$@!#(J
$B2?EY$b!VGc$$$K9T$C$FMh$J$h!W$H8@$C$F$b$K$3$K$3$H!VBg>fIW!"B>$N?M$K0l=o$K(J
$BGc$C$F$-$F$/$l$k$h$&$K$?$N$s$@$+$i!W$C$F8@$C$F$$$?$N$rK;$7$5$KJ6$l$F(J
$BK\5$$K$7$F$$$?$N$b2f$J$,$iJ"$,N)$D!#(J
$B$=$s$J$3$s$J$G$=$NM'?M$O%3%_%18e#1Gq$7$?$N$_$G5"$C$F$$$C$?!#EvA3$=$NM'?M$N(J
$BM'?M$b0l=o$K5"$k$@$m$&$H;W$C$F$$$?$N$K!"!VG/Kv$@$7$b$&?744@~$N@ZId$b $BGq$^$C$F$$$$!)!W$H8@$o$l!"!V$^$"!"$"$N?M$NM'?M$@$+$i0-$$?M$8$c$J$$$@$m$&!W(J
$B$H$$$&$N$b$"$C$F$7$V$7$V5v2D!#(J
$B$=$7$?$i!"$=$N=w!"@57nL@$1$^$G$@$i$@$i%&%A$N%2!<%`5!@jNN$7$F?2E]$7$F$$$C$?!#(J
$B!V2H$NJ}$O$$$$$N!)!W$H!"0E$K!J5"$C$FM_$7$$!W$H=-$o$;$J$,$i8@$C$F$b!"(J
$B!VJ?5$J?5$!W$N0lE@D%$j!#$=$N>e!V%3%_%1 $B0{$_?)$$$O%&%A;}$A!&!&!&!#%3%_%1$NF|$NF|Ev$^$G$;$7$a$F$*$$$F!"$=$N>e!"(J
$B$J$<$3$s$JL\$KAx$o$J$/$A$c$J$i$J$$$s$@$h$&!*$H5c$$$F$$$?$i!"#3$,F|3+$1$?:"(J
$B$h$&$d$/5"$C$F$$$C$?!#(J
$B$=$N8eNc$NM'?M$+$iEEOC$,$"$C$F!"@57nL@$1$^$G%&%A$K$$$?$H8@$&$H!"$^$?(J
$B9s$/62=L$5$l$F$7$^$C$F!"$+$($C$F0-$$$3$H$r$7$A$c$C$?$+$J!"$H$$$&$+$s$8!#(J
$B$=$NM'?M$O$"$N=w$N$3$H$r%[%s%H$K$$$$?M$@$H;W$C$F$$$F!"!J$H$$$&$+M'?M$b(J
$B?M$,$$$$$b$s$@$+$i5$$,$D$$$F$$$J$+$C$?!K!V$=!"$=$s$J$3$H$7$F$$$?$N!)(J
$B$4$a$s$M!";d$+$i$b8@$C$F$*$/$+$i!W$H$$$&$3$H$G$=$N>l$O!V=*$o$C$?!&!&!&!W(J
$B$H;W$C$F$$$?$s$@$1$I!":#EY$O$^$?2F%3%_$K$=$N=w$O$d$C$F$-$?!#:#EY$O0l?M$G!#(J
$BM'?M$+$iE\$i$l$F$$$?$N$K!"!V$b$&!";d$O8D?ME*$KM'C#$@$+$i!W$H$$$&M}M3$G!#(J
$B$I$&$7$F!A!A!)!)!)(J
$B$=$7$F$d$C$Q$jGd$j>l$Ne$2$N:"$K$J$k$H(J
$BEv$?$jA0$N$h$&$K$d$C$F$-$F!V$4$A$=$&$5$^!A!W(J
$B!&!&!&$H$&$H$&$?$^$j$+$M$F!"!V$b$&!"$&$A?7$7$$Gd$j;R$5$sJg=8$7$?$+$i!W$H$$$C$F(J
$B$=$NH`=w$KCG$j$NEEOC$rF~$l$?!#$d$l$d$l!"$3$l$G$b$&4X$o$j9g$$$K$J$k$3$H$O$J$$$@$m$&!"(J
$B$H;W$C$F$$$?$N$K!"$=$N$^$? $B!V$"!":#EY$N%3%_%1!"Gd$j;R$9$k$+$7$J$$$+$O$o$+$s$J$$$1$I%A%1%C%H$O(J
$BAw$C$H$$$F!J%,%A%c%s!*!K!W!&!&!&!&!&!&$b$A$m$sAw$j$^$;$s$G$7$?$,!#(J
$B$=$N;R$r:G=i$K>R2p$7$F$7$^$C$?M'?M$,!"$$$^$@$K2q$&$H!V$"$N$H$-$O$4$a$s$M!W(J
$B$H8@$&$N$,ITXb$G$J$j$^$;$s!#(J

$B!!(J

588 $BL>A0!'(J$B#5#8#7(J $BEj9FF|!'(J2000/10/09($B7n(J) 22:50

$B$4$a$s$J$5$$!"E\$j$K$^$+$;$F=q$$$?$iD9$/$J$C$F$7$^$$$^$7$?!&!&!&!#(J


632 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/10($B2P(J) 01:19

$B@($/A0$K%$%Y%s%H$G%9%Z!<%9A0$G$$$D$bD9OC$7$F$$$/?M$,$$$?!#(J
$B$?$$$,$$0&A[$N$h$+$C$?;d$O!"Gd$j;R$5$s$b$$$F$/$l$?$N$G7k9=Aj $B$7$F$$$?!#$G$b!"$=$N?M$I$s$I$s;d$H$NN)$A0LCV$r$D$a$F$/$k$h$&$K$J$C$?!#(J
$B:G=i$O(J80$B%;%s%A$O4V$,$"$$$F$?$N$K5$$,IU$/$H(J50$B%;%s%A!#%+%J%j6a$$!#(J
$B%@%s%@%s62$/$J$C$FMh$?$N$G $B$=$&$7$?$i:#EY$O4y$K$N$j$"$,$C$FGw$C$F$-$?$N$G%^%862$/$J$C$F%P%C%/%@%7%e!#(J
$B$=$3$^$G6a$$$H$=$N?M$N;u%/%=$H$+>.I!$NLS7j$+$iHt$S=P$F$kHi$H$+(J
$BNI$/8+$($A$c$C$F!#$/$C$-$j!#8}$b$/$5$$!#(J
$B0-$$$3$H$K!"$=$N$3$m$K$OEEOCHV9f$H$+$bCN$i$l$F$$$?$N$G(J
$B;d$,B`$-;O$a$?$N$r5$$,IU$$$?$N$+EEOC$G967b!#(J
$B!VAjCL$7$?$$$3$H$,$"$k$s$G$9!#Gq$^$j$K$$$C$F$b$$$$$G$9$+!)!W(J
$BMh$i$l$A$c$?$^$i$J$$$N$G!"$J$s$H$+FbMF$rJ9$-=P$9$H!#(J
$B<+J,$O$F$s$+$s5$ $B;E;v$r$9$0$K $B$H$N$3$H!#$=$s$J?M$KGq$^$j$KMh$i$l$F$b;d$OBP=h$G$-$J$$$7!#(J
$B$=$&$$$&AjCL$J$i$*0e $B$H$$$C$F!"$=$C$3$&EEOC@Z$j$^$7$?!#(J
$B$=$N8e%$%Y%s%H$G1s4,$-$K8+$F$$$?H`=w$N4i$,K:$l$i$l$J$$$C$9!#(J

$BHyL/$K%9%l$A$,$$$J$N$G$5$2$H$-$^$9!#(J


676 $BL>A0!'(J$B>.%M%?$9$.!)(J $BEj9FF|!'(J2000/10/10($B2P(J) 04:03

$B9b9;;~Be!"=$Me>l$NM'?M#2?M!J=w!&L!2hIA$-!K$N:n6H>l$K $B$7$h$&$H;W$C$?$i!"$J$<$+8eGZ!JCK!&J8>O=q$-!K$,$D$$$F$-$F$7$^$C$F(J
$B=*EE2a$.$F$b5"$i$:!"2F$H$O$$$(Gv$i4($$N%$l$N7zJ*!J?F$N;E;v>l!K$G(J
$BLk$rL@$+$5$;$k1)L\$K$J$C$?$3$H$,$"$j$^$9!#K\Ev$OJl20$N5R4V$KM'?M(J
$B$?$A$rDL$7$F!">l=j$@$1Ds6!$7$F<+J,$O?2$k$D$b$j$@$C$?!J<+J,$OA0F|(J
$B$[$\E0Lk$@$C$?$+$i!K$N$K!"L2$k$o$1$K$$$+$J$/$J$C$F5c$-$=$&$G$7$?!#(J

$BEv;~$N$&$A$O!"Mh5R$H$7$FMh$k$@$1$J$i$H$b$+$/!"CK$,Gq$^$k$J$s$F$N$O(J
$B$H$s$G$b$J$$$C$FJ70O5$$@$C$?!J?F$OAG@-$,$O$C$-$j$7$F$l$P#O#K$@$C$?(J
$B$1$I!"Ke$?$A$,$$$d$,$k$+$i!K$s$G$9$,!"H`$O$=$l$r;!$7$F$/$l$:!VJ8>O(J
$B=q$-$N7/$KMj$a$k$3$H$O$J$$$+$i5"$C$F$$$$$h!W$H8@$C$F$b!V$8$c$"1~1g(J
$B$7$F$^$9$+$i!W!V%3%T!<$H$+@=K\$J$i $B$J$+$C$?$s$G$9!#5s$26g$N2L$F$K!V$H$j$"$($:KM?2$F$^$9!"MQ$,$"$C$?$i(J
$B5/$3$7$F$/$@$5$$!W$H8@$$;D$7$F;vL34y$N>e$G9b$$$S$-!D!D2?$7$KMh$?$s$@(J
$B$*$^$(!*(J $B$C$FC!$-=P$7$?$/$J$j$^$7$?$,$=$s$J:,@-$J$+$C$?!D!D!D(J

$BE7J8It$N8eGZ$G!"$o$?$7$,3X9;Hs8xG'$NM-;V$N=IGq3hF0$K$b;22C$7$F$?(J
$B!J=w;R;22C $B$*$*$i$+$J$s$@$H4*0c$$$7$F$?$N$+$b$J!A$H!":#$K$J$C$F;W$$$^$9$,!"(J
$B$$$/$i;P$NCN$j9g$$$H$O$$$($h$/CN$i$J$$CK$,2H$KGq$^$C$?$i!"Cf3X@8(J
$B$N=w$N;R$J$i$$$d$,$j$=$&$@$C$F$3$H$/$i$$A[A|$7$FM_$7$+$C$?$G$9!#(J


677 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J $BEj9FF|!'(J2000/10/10($B2P(J) 04:05

$B@N!"<+J,$,J6$l$b$J$$9)K<$@$C$?$3$m!"%3%_%1$GM'C#$N2H$KGq$^$j$K(J
$B9T$C$?;~$K$9$C$4$/62$,$j$N;R$@$C$?$N$G!"LkCf$K$=$N;R$,%H%$%l$KN)$C$?$H$-(J
$B!V$$$C$A$g6C$+$7$?$l!W$H;W$$!"%H%$%lA0$N??$C0E$JO-2<$K$&$:$/$^$j(J
$B=P$F$/$k$N$rBT$A$^$7$?!#(J
$BMQ$r:Q$^$7H`=w$,=P$F$$$?$H$-$K$=$N;Q@*$G!V%-%c%O%O%O!W$H>P$C$?$i!"(J
$B!V!t!v!z-t!b")!p!*!*!*!W$H!"N"JV$C$?@<$G6+$s$@H`=w$,$=$N>l$K(J
$B$R$C$/$jJV$j$^$7$?!#(J
$B!V$b$7!"%H%$%l$K9T$C$?8e$8$c$J$+$C$?$i!"@dBP$A$S$C$F$?!*!*!W$HE\$k(J
$BH`=w$r$J$@$a$k$?$a$K!"MbF|$O0lF|H`=w$NE[Nl$H$J$C$FF/$-$^$7$?!#(J
$B$4$a$s$h$*!"$"$s$J$K6C$/$J$s$F$*$b$o$J$+$C$?$s$@$h$*!#(J


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース