500 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/13($B7n(J) 17:29

$B;d!"J!2,:_=;$G!"$+$J$j39Cf$K=;$s$G$^$9!#(J

$B:rF|0l:rF|!"C6Fa$NIt2<$G;E;v$N$?$a$K=PD%$GJ!2,$KMh$kJ}$,$$$F!"(J
$BAGCO?^$N%i%$%V$G%[%F%k$,
$B$G!"F|MKF|!"L5;v;E;v$,=*$o$C$F!"C6Fa$H;d$HC6Fa$N;E;vCg4V$N?M$H(J
$B$H$"$k%[%F%k$N%P!<$G0{$s$G$$$?$i!"n$5$s$?$A$,@<9b$K(J
$B!V$(! $B$H!"6+$s$G$^$7$?!##5?M$/$i$$$G0{$s$G$$$?$N$K!"C/$KJ'$o$;$k$+$G(J
$B$b$a$F$$$?$i$7$$!#(J

$B@E$+$K0{$`$*9b$$%P!<$G$9!#$3$N;RC#$,$3$3$KGq$^$C$F$$$k$H$O;W$($J$$$7!"(J
$B;W$o$:%?%/%7!<$K>h$C$F5"$k$H$-$K!"8e$r$D$1$i$l$F$J$$$+5$$K$J$j$^$7$?!#(J
$B9,$$L5;v$G$7$?$1$I!"$J$s$@$+!"2f$J$,$iHo32LQA[5$L#!#(J

$B!!(J

503 $BL>A0!'(J500$BEj9FF|!'(J2000/11/13($B7n(J) 17:34

$B$G!"C6Fa$N@hGZ$G9b9;$N@h@8$,$$$k$N$G!"$3$&$$$&$3$H$,$"$k(J
$B$H!"$3$N%9%l$NFbMF$rOC$9$H!"!V$=$l$/$i$$$"$k$@$m$&!W$@$=$&$G$9!#(J

$B$$$^$I$-$N;R6!$?$A$O!"2?$,$*$+$7$$$N$+$r5$$,IU$/$3$H$,$G$-$J$$!#(J
$B?F$b$I$&65$($l$P$$$$$N$+$o$+$i$J$$$7!"2HDm$G65$($k$Y$-$3$H$r(J
$B65$o$C$F$$$J$$!#FC$K>o<1$H8@$o$l$kItJ,$r!#(J
$B$?$H$($P!"%H%$%l$+$i=P$?$i $B$^$^$N?M$b$$$k$=$&$G$9!#(J
$B9b9;@8$/$i$$$O!">.3X@8$r8+$F$$$k$D$b$j$GD9$$L\$G8+$F$d$C$F$/$l(J
$B$H8@$o$l$F$7$^$$$^$7$?!#$"!<$"!#(J


509 $BL>A0!'(J$BM'C#$,(J$BEj9FF|!'(J2000/11/13($B7n(J) 18:54

$BDI$C$+$1?_K<$K$J$C$F$7$^$C$?!D$,$C$/$j!#(J
$B:G=i$O!VH`;a!J6&DL$NCN$j9g$$!K$K#4#0K|$;$S$C$?!W$H$+!V%^%^$,$$$/$i$G$b(J
$B$@$7$F$/$l$k$N!W$H8X$i$7$2$K<+K}$7$F$^$7$?$,!J6b3[<+K}$9$k;~E@$G!"$b$&(J
$B0&$NJ}8~$,4V0c$C$F$k5$$b$7$^$9$,!K2F$K!V#1#0#0K|;H$C$?! $B$d$?$iIOK3$@IOK3$@$H8@$$;O$a$?$s$G$9!#(J
$B;q6b?T$-$?$iMn$A$D$/$+$J!"$H1s4,$-$KIU$-9g$C$F$?$N$G$9$,!":G6a;O$^$C$?%D%"!<(J
$B$K$b=P$+$1$F$$$kMM;R!#$b$A$m$sKh=59T$/M=Dj$@$H!#(J
$BHt9T5!Be$d$i=IBe$d$i%A%1%C%HBe$d$i$O$$$C$?$$$I$3$+$i$G$F$/$k$N$+IT;W5D$G(J
$B$=$l$H$J$/!V$I$&$7$F$k$N!)!W$C$FJ9$/$H!V$s!)8=COD4C#!W!D!DA4It!)(J
$B$I$&$d$i6/Ep$^$,$$$N$3$H$d$C$F$kMM;R!#$5$9$,$K$=$l$NIpM&EA$r8l$C$F$-$?$j$O(J
$B$7$^$;$s$G$7$?$,!"$J$s$H$J$/!"=w$N;R$N6/$_$b;H$C$F$k$h$&$J!D!#$4$K$g!#(J
$BH`=w!"?F$K$bH`;a$K$b8+J|$5$l$?$i$7$$$N$G$9$,!"K\?M5$$K$7$F$J$$MM;R!#(J

$B$3$l$GH`=w$,;d$K$^$G6b$r$;$S$C$F$-$?$i!V$6$1$s$J!*!W$G=*$o$k$N$G$9$,!"(J
$BH`=w!"IaCJ$O@^$jL\@5$7$$$-$C$A$j$7$??M$J$s$G$9!#;~4V$K@53N$G!"?M$NOC$r(J
$B$h$/J9$$$F!"$J$K$+H`=w$N$?$a$KM;DL$7$F$"$2$?$i!"$*Ni$C$F$$$C$F%_%9%I$N(J
$B%^%U%#%s!J;d$N9%J*!K$/$l$?$j!#$[$s$H$K>o<1E*$J!#$*$^$1$K4i$b$+$o$$$i$7$$!#(J
$B$J$s$G$3$s$J?M$,K? $B4pCO30$K$J$k$N$+!DIT;W5D$G$?$^$j$^$;$s!#(J

$B$J$K$h$j;DG0$J$N$,!" $B%8%c%s%kBX$($7$?Ev=i8+$;$F$/$l$?!"K? $B;d$OH`=w$N$*OC$,$H$F$b9%$-$@$C$?$N$G!J$@$+$i$3$=!":#$G$bIU$-9g$C$F$k$s(J
$B$G$9$,!KH`=w$rJQ$($?
$BD9$$>e!"%9%l$:$l$G$9$$$^$;$s!#J0$j$N$d$j>l$,M_$7$+$C$?$b$N$G$9$+$i!#(J

$B!!(J

516 $BL>A0!'(J509$BEj9FF|!'(J2000/11/13($B7n(J) 20:27

$B>\$7$/$OJ9$+$J$+$C$?$N$G$9$,!"?);vBe$H=I$O$J$s$H$+$J$k$b$N$@(J
$B$H$$$C$F$^$7$?!c8=COD4C#(J
$B$d$O$j2!$73]$1!D!)$G$b0\F0Hq$H%A%1%C%HBe$O$I$3$+$i!D!)(J

$BH`=w$N$J$+$G$O!"?M4V$H?M4V$G$O$J$$?M$,$$$k$i$7$/!">e5-$N?F$H(J
$BH`;a$O?M4V$8$c$J$$$+$i<+J,$K $B$i$7$$$G$9!#$G$b$M!"$[$s$H!<$KIaCJ$ONi57@5$7$$$N$h!#$A$g$C$H(J
$B$*$H$J$7$$$1$I$*$@$d$+$@$7!#;d$OH`=w$K$H$C$F$^$@?M4V$@$H$$$&(J
$B$3$H$+$J!D!#(J
$BH`=w$$$o$/!" $B$A$^$?0n$l$k?_K<$5$s$b!"<+J,0J30$O?M4V$8$c$J$$$N$G$7$g$&!"$-$C$H!#(J
>>514
$B%+%K?)$Y$?$$$H$$$C$F$?$N$G!"?4Ev$?$C$F$k$+$b!#(J


522 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/13($B7n(J) 20:57

$B;d$NM'?M!JHtfF7OF1?M$d$C$F$k#2#0BeCK@-!K$N=j$K(J
$B2!$7$+$1?_K<$d$i$+$7$?$N$b%j%"%k9)K $BH`$,<+J,$NK\$K!VM}A[$N=w$N;R$OGr$,;w9g$&;R"v!W(J
$B!JB?J,!"@6=cGI$,9%$-$H8@$$$?$+$C$?$s$@$m$&!?>P!K(J
$B$J$s$F=q$$$?$?$aH>G/6a$/<+Bp$K $BGr%o%s%T;Q$GDL$$$D$a$?%W%A>.6S%9%H!<%+!<$,$$$?$=$&$@!#(J

$B$$$/$i%Y%k$rLD$i$7$F$b@dBP$K%I%"$O3+$1$:!"F;$rJb$$$F$F(J
$B@<$r$+$1$F$-$F$b40A4%7%+%H!#$7$+$7!"%P%l%s%?%$%s%G!<$K(J
$B!V$* $B%A%g%3%l!<%H%1!<%-$r!"@8%4%_B^$K%V%A$3$s$@;~(J
$B%9%]%s%8%1!<%-$N4V$K2?K\$bD9!<$$H1$NLS$,64$^$C$F$?$N$r(J
$B8+$F;W$o$:4pCO30$K$J$j$=$&$@$C$?$H$+!#(J
$B!J$=$l$C$F2?$+$N!I$*$^$8$J$$!I$G$9$+!&!&!&!)!?62!K(J

$B$3$N$"$H!"H`$OLkF($2F1A3$K0z$C1[$7$^$7$?!#(J
$B$=$N8e!"%W%A>.6S$N=1Mh$O$J$/$J$j$^$7$?$,(J
$B0JMh!"H`$O%1!<%-$,?)$($J$/$J$C$?$=$&$G$9!J6l>P!K!#(J


723 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 04:15

$B2H$O?F$,?_$@$C$?!D!J5c!K(J
$B$"$kF|!"%]%9%H$K@Z $BJV$C$F$-$F$$$?!#$^$"E=$C$?$N$,Gm$,$l$?$i$7$$$s$@$1$I(J
$B$J$K$+$NL5NA%5%s%W%k?=$79~$_$G!":9=P?M$NL>A0$,;d$@$C$?!#(J
$B%"%s%1!<%H$H$+!">! $BE\LD$j$D$1$?$s$@$1$I!#$I$&$d$i;d$,!V2?!W$rE\$C$F$$$k$N$+(J
$BM}2r$7$F$$$J$$!#(J

$B$$$d!"2?8D$bLc$*$&$H$7$F;d$NL>A0$b;H$C$?!"$H$+$@$C$?$i(J
$B6l>P$7$F$9$^$;$F$b$h$+$C$?$s$@$1$I!"Jl?F$N8@$$J,$O(J
$B!V$@$C$F$3$s$J$N$K!J<+J,$NL>A0$G!KAw$C$?$iCQ$:$+$7$$$8$c$J$$!W(J
$B$@$+$iL<$NL>A0$GAw$k$N$+!*!*!*!*!*!*!*!*!!$C$F$3$H$G!D(J

$B$I$&$7$F$b:G8e$^$GJ?9T@~$G!"@Z$l$?;d$,%O%,%-$rGK$$$F $B$d$C$Q$j $B!V$"$"!"I]$$I]$$!W$@$C$?!#(J
$B$&!A$s!"?F$@$1$K;W$$=P$7$?$iE\$j$,!D(J


841 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 09:36

$B$&$A$b?F$, $B!V(JDM$B$G$b$"$?$708$F$N$O3+$1$k$J!*!W$H%-%D$/8@$C$F$*$$$?$i(J
$BBg3X$N3XHq$N@A5a=q!J;d08$F!K$r!"L$3+Iu$G;}$C$F$3$i$l$^$7$?!#(J
$B!V$"$J$?08$F$@$C$?$+$i!W(J
$B!V!D$I$&$b!W(J
$B!V$G!)!J$K$C$3$j!K!W(J
$B!V!D$*4j$$$7$^$9!D!W(J

$B$R$#!">p$1$J$$!#(J


845 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 10:57

$B?F;R7;Do$G$"$C$F$b!"<+J,08$G$O$J$$M9JXJ*$rL5CG3+Iu$O$7$^$;$s!#(J
DM$B$G$"$l$P!"8_$$$N>5G'$N$b$H$K3+$1$k$3$H$O$"$j$^$9$1$I!#(J

$B;W$$=P$7$^$7$?!#(J
$B2qe$2$?$b$N$G$9$,!K$K$$$?:"!"(J
$BF1<<$N(JA$B$KM9JXJ*$r>! $BF|K\0i!{2q$N>)3X6bJV4T$N?6$j9~$_MQ;f$,F~$C$F$$$k$b$N$H!"B>$O$"$j$-$?$j(J
$B$N(JDM$B!#(J
$B!V!{!{!J;d$NL>A0!K$5$s!">)3X6b$b$i$C$F$?$s$@!A!W(J
A$B$N%;%j%U!#(J
$B$b$H$b$H(JA$B$O!";d$NIT:_Cf$K;d$NIt20$K$3$C$=$jF~$j9~$`$h$&$J$^$M$r$7$F$$$?(J
$B$d$D$G$9!#0lEY8=>l$r2!$5$($F$^$9!#(J
$B $B$,!"$3$NL5CG3+Iu$G;d$O%-%l$^$7$?!#(J
$BMbF|>e;J$KJs9p!#(J
$BB>$K$b?'!9LdBj$NB?$+$C$?(JA$B$O!"2q


850 $BL>A0!'(J$B#7#7#0#0(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 12:00

$B%l%9$P$+$j$O2?$J$s$G>.%M%?$r$R$H$D(J
$B;d$NF15i@8$bF1$8;E;v$r$7$F$$$k$N$G$9$,!"H`$N85M'?M$O$A$g$C$HDK$+$C$?$G$9!#(J
$BM'?M$N2H$KNI$/Gq$^$C$F$?!J9g$$80$rEO$7$F$b$i$C$F$?!K$N$G$9$,!"%3%s%S%K$GGc$C$F$-$?(J
$BHS$r?)$C$F$b%4%_$O$=$N$^$^!"%H%$%l$G#O#B$7$F$b$=$N$^$s$^!#2<%M%?$G?=$7Lu$J$$$G$9$,(J
$BCK$N>l9g!"D+0lHV$GOB<0!JMN<0$G$b$=$&$+$J!K%H%$%l$G>.$r$9$k$N$O7k9=$D$i$$$b$N$,$"$j$^$9!#(J
$B9E$/$J$C$?B);R$r2!$5$($J$,$iMQ$rB-$9$N7k9=$`$:$+$7$/E*$+$i30$l$k$3$H$,$"$j$^$9!#(J
$BJL$K#O#B$r$9$k$J$H$O8@$$$^$;$s$,1x$7$F$b$=$N$^$^J|CV$9$k$N$G$9!#(J
$B $BGc$$$"$5$C$F$$$k$N$GF,$KMh$?M'?M$O@b65$7$^$/$j!">/$7$G$b8@$$$+$iJV$9$h$&$K$H8@$C$?$i!"(J
$B!V26$+$i%"%K%a$r;D$i$J$$$7@8$-$F$$$1$J$$!W$H$L$+$9;OKv!#(J
$B$7$+$b!V%$%s%?!<%M%C%H$r$d$j$?$$$N$G%Q%=%3%s$rGc$*$&$+$H;W$&$1$I$I$&$+$J$!!)!W(J
$B$HAjCL$5$l$F$OM'?M$b6u$$$?8}$,$U$5$,$i$J$+$C$?$=$&$G$9!#(J
$BM'?M$H$7$F$O%"%K%a%0%C%:$rGc$&$NNI$$$1$I!"13$G$bNI$$$+$i>/$7$G$bJV$=$&$H$9$k(J
$B;Q@*$r8+$;$FM_$7$+$C$?$K$b4X$o$i$:!"$=$s$J;v$r8@$o$l$?$N$G1o$r@Z$m$&$+$H;W$C$F$?$i(J
$BL58z$+$i@Z$l$^$7$?!#M'?MBp$KK,$l$k$?$S$K $B0lJ}E*$JEEOC$,$"$C$?$=$&$G$9!#6b$bJV$5$:$=$s$J;v$7$?$N$G!"$=$$$D$OM'?MC#$+$iAm%9%+%s(J
$B?)$i$C$?;v$O$$$&$^$G$b$"$j$^$;$s!#$H$j$"$($:<~0O$+$i$N05NO$K6~$7$F$+7n$K#1!$#2K|$:$D(J
$BJV$7$F$$$k$=$&$G$9!#(J
$BIaCJ$N@83h$,?_$J$i;E;v$G$b?_$G!"2q $B8:Jp=hJ,!"#22s!#%O%C%-%j8@$C$F$h$/%/%S$K$J$i$J$$$J$!$C$H;W$C$?$iIT67$K$b4X$o$i$:!"(J
$B7YHw0w$H$$$&$N$O?M $B#3#02a$.$F$=$s$JDK$$;v$7$+=PMh$J$$$N$O?M$H$7$FCQ$:$+$7$$$H;W$$$^$9$,3'$5$s$O$I$&;W$$$^$9!)(J


851 $BL>A0!'(J$B%W%A$JOC$J$N$GJ*B-$j$J$$$+$b$7$l$J$$$G$9$,(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 12:35

$BL5CG$H$$$($P!"M'?M$G!V;d$O7rA4K\$7$+8+$J$$$+$i!W$H$$$&;R$,$$$F!"(J
$B$=$N;R$,0l?MJk$i$7$7$F$$$?;d$NIt20!J#1#k!K$KGq$^$j$KMh$?$H$-$N$3$H!#(J
$B;d$OLn:Z$,9%$-$G!J(I%%%$B$9$^$L!K!"Ev;~$O7k9=;}$C$F$$$?$s$G$9$,!"(J
$BCV$->l=j$,$J$/$F3s$KF~$l$F2!$7F~$l$KF~$l$F$"$C$?$N$@$1$I!"(J
$B$=$l$r8+$D$1$?$i$7$/!V$3$l8+$FNI$$!)!W$H8@$C$?$+$i!"(J
$B!V$G$bLn:Z$@$h!)!W$H8@$C$?$i!V$&$o!"$d$a$H$/! $B$=$N;~$K%+%A%s$H$-$?$1$I!"8+$;$?$i$b$C$H8@$o$l$k$H;W$C$?$N$G(J
$B$=$N>l$ON.$7$^$7$?!#(J
$B$=$7$F!"$=$NLk$N$3$H$G$9!J$b$&$*J,$+$j$@$H;W$$$^$9$,!K(J
$B%+%5%+%5J*2;$,$9$k$N$K5$$E$$$F!"$&$C$9$iL\$r3+$1$k$H(J
$BF&EE5e$,Et$kCf!"2!$7F~$l$+$i>! $B$=$7$F $B$9$4$/J"$,N)$A$^$7$?$,E\$l$J$+$C$?$s$G$9!#E\$k$h$j$bJr$l$?!#(J
$BM'?M$?$A$K$O$=$l$H$J$/8@$$!"H`=w$H$OAB1s$K$7$F$^$9!#(J

$BD9$/$=$7$FFI$_$E$i$/$F$9$_$^$;$s$G$7$?!#(J

$B!!(J

852 $BL>A0!'(J$B!d(J851$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 12:49

$B$=$l$O:RFq$G$7$?$,!"!VLn:Z!WI=5-$r;H$&;~E@$G$"$s$?$O$A$g$C$H!D!#(J

$B!!(J

854 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 12:51

$B!d;d$OLn:Z$,9%$-$G!J(I%%%$B$9$^$L!K!"Ev;~$O7k9=;}$C$F$$$?$s$G$9$,!"(J
$B!dCV$->l=j$,$J$/$F3s$KF~$l$F2!$7F~$l$KF~$l$F$"$C$?$N$@$1$I!"(J

$B!!$4$a$s!"Gr:Z$H$+$K$s$8$s$H$+%-%c%Y%D$H$+$r;}$AJb$-!"$"$^$D$5(J
$B$(2!$7F~$l$KF~$l$?$N$+$H;W$$$^$7$?!&!&!&@B$C$F$-$^$9!&!&!&!#(J

$B!!(J

856 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$#7#0$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 12:58

>>854
$B$*$)!"F1;N$h!#6&$K@B$3$&!#(J

$B!!(J

857 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 12:59

>>854
$BF1$8$/!#!JON(J
$B$G!"4*0c$$$7$?H`=w$,%-%c%Y%D!J$+$J$s$+!K$r8+$F8G$^$C$F$$$?%7!<%s$r(J
$BM=A[$7$F$$$?!D!D!#(J

$B$F$+!"!V$d$5$$!W$C$F$R$i$,$J$G=q$/$b$s$@$H;W$C$F$?$,!#(J


888 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 15:34

$B>.%M%?$r$R$H$D!#(J
$B?tG/A0!"El5~$K2<=ICf$N;d$N2H$KM7$S$KMh$?9b9;$NF15i@8$H$=$NKe$,B7$C$F6@ $B0lF|L\$NH`=wC#$N=IGq@h$O5~%W%i!#$3$3$bIqBf$K$J$C$?$+$iGq$^$k$N$@$=$&$G!D$H$j$"$((J
$B$:?7=I$G0l=o$K?);v$r$H$k$3$H$K!#?)$Y$?$$$b$N$OFC$K$J$$$,!"$I$&$7$F$b2NIq4lD.$K9T(J
$B$-$?$$$H$$$&;PKe!#?);v8e%3%^7`A0$N9->l$K0\F0!#Ke$,$$$-$J$j3s$+$i6@ $B@w$_$NLCJA%?%P%3$NH"$r$,$k$N$O%$%d$@$J!"26!W$H$$$$$J$,$i%?%P%3H"(J
$B$r0.$jDy$a%&!|%3:B$j!#$=$N2#$G;P$O6@ $B!D$3$3$^$G$O0l@#G.$$G.$$%U%!%s$H$$$&$3$H$GM}2r$G$-$J$/$b$J$$$,!D!#(J
$BMbF|!">.ED5^@~$K>h$C$F>.ED86!&H":,$X!#(J
$BJ?F|$G$9$,2F5Y$_$N=*$o$j$+$1$@$C$?$N$G!"$1$C$3$&$J?M=P$NH":,?@.ED86>k!">.ED(J
$B86$N3$4_$GETEYJ88K$r $B>.ED86$N3$4_$G$O!"K\$rO/FI$7=*$($k$J$j!"!V;0O:!<%C!*!W$HBg@d6+!#(J
$BFM$-;I$5$k<~0O$N;k@~$HNd>P$,$H$F$bDK$+$C$?!#5"$j$NEE $BBg@<$G%(%mK($(OC!#!V!|!|$D$C$3$`!W!V%0%j%0%j$d$k!WEy!9!#6a$/$N@J$N?M$?$A$,4i$r(J
$Bp~$a!";d$,Cm0U$7$F$b$*9=$$$J$7!#(J
$B$=$NF|$N=IGq@h$N;d$NIt20$G1d!9%(%mK($(OC!#Mj$`!"Hh$l$F$$$k$s$@?2$+$;$F$/$l!D!#(J
$B;P$OEv;~=P$F$$$?J88KK\A4:}!JB?J,(J15$B:}0L!K;}$C$F$-$F$$$F!"%8%c%s%k30$N;d$,OC$KCY$l(J
$B$J$$$h$&$K0l!9J88K$r3+$$$F$O65$($F$/$l$k!#?M$r5$8/$&$=$N9T0Y$O4r$7$$$1$I!":#$N;d(J
$B$K$OM-$j$,$?LBOG$J$N!D!#$=$l$K $BL@$1J}$^$G?2$:$KFs?M$OK($(OC$KL@$1Jk$l$F$$$^$7$?!#$=$NMbF|!"H`=w$i$O8aA0Cf9>%NEg(J
$B$K9T$-8a8e5"$C$?$=$&$G$9!#$=$NBNNO$H%F%s%7%g%s$N9b$5$K$O7I0U$r3P$($^$9!#(J
$BBg@<$GK($(OC$r$7$?$j!"O/FI0J30$OFC$K>o50$r0o$7$?9TF0$O$"$j$^$;$s$G$7$?$+$i!"$3$N(J
$B%9%l%C%I$G8l$i$l$F$-$?62I]$N?t!9$K$ONt$j$^$9$,!"K($($F<~0O$r8+2s$9M>M5$,$J$/$J$k(J
$B$H$3$&$J$k$N$@$HJY6/$7$^$7$?!#(J


895 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$3$s$J46$8$+!)(J$BEj9FF|!'(J2000/11/14($B2P(J) 16:05

$B!!Gq$^$j$NY](J
$B!&$*!&$+!&$7!J$*$7$+$1$J$$!&?t$rA}$d$5$J$$!&C}$i$J$$!#!K$N86B'$rCKI$G=,$&$h$M!*!K(J
$B!&l9g$O<+8JH=CG$G!K(J
$B!&2?$,$"$k$+$o$+$i$s$+$i6b$OB?$a$K!#(J
$B!&6?$KF~$j$F$O6?$K=>$(!#(J
$B!&H/$DD;@W$rBy$5$:!#(J

$B!!Gq$a$J$$1|5A(J
$B!&=;=j$rL@$+$5$J$$!#(J
$B!&EvF|!"2H$K5"$i$J$$Ey$H8@$C$F$_$k!#!J80$+$7$F!D$O!"L5M}$@$J!K(J
$B!&G>FbF1@3?M!J$G$-$l$PIT5!7y$J!i!K$rF|:"$+$iF,$NCf$K:n$C$F$*$/!#(J
$B!&%[%F%k$N>l9g!"%U%m%s%H$G(I"$B$b$&0l?M$0$i$$Gq$a$F$b$$$$$G$9$h$M!)(I#$B$HJ9$$$FGO $B!&8=CO$G2q$C$?CN$i$J$$?M4V$N>l9g!"(J
$B!!"*!I $B!!"*80$rL5$/$7$?$U$j!#(J
$B!!"*0l8+IaDL!" $B!!"*30?M$N$U$j!#(J
$B!!"*$=$b$=$bOC$7$+$1$J$$!"OC$7$+$1$i$l$k%*!<%i$r=P$5$J$$!#(J

$B!D$d$C$Q$j40A47bB`$OL5M}$@!#(J


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース