439 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:16

$B$A$g$$%M%?$G$9$,!D!#(J
$B$b$&(J2$BG/0J>eA0$N$3$H$K$J$j$^$9!#(J
$B;d$O%J%^%b%N7OF1?M$r$d$C$F$$$F!"$=$N%8%c%s%k$N(J
$B%U%!%s%5%$%H$G(JA$B$H(JB$B$H$$$&CN$j9g$$$,$G$-$^$7$?!#(J
$B$"$kF|!";d$,(JBBS$B$G$J$s$H$J$/COJ}$N%i%$%V$K$b(J
$B9T$C$F$_$?$$$J!"$H$$$&$3$H$r=q$-9~$s$@$i!"(JB$B$,(J
$B!V(JA$B$,Gq$j$K$/$k$+$i(JC$B!J;d!K$bMh$?$iNI$$$h!W(J
$B$H8@$C$F$/$l$^$7$?!#(JA$B$H(JB$B$O?F$7$$M'C#$N$h$&$G$9!#(J
A$B$b(JB$B$b26=w$G9a$P$7$$%i%$%V%M!<%`!"FC$K(JA$B$O(JBBS$B$G(J
$B<+J,$N%3%9%W%l<+K}$d$J$s$A$c$C$F]5<+K}!"(J
$B$*5$$KF~$j$N%a%s%P!<$K<+J,$O5$$KF~$i$l$F$k$O$:(J!!
$B$J$I$NG>FbNx?MLQA[$r$($s$($s$H7+$jJV$9(J
$B$H$$$&?M$@$C$?$N$G!"%$%?$$$J!<$H;W$C$F$$$^$7$?$,!"(J
$BGq$a$F$b$i$($k$J$i!D$H!"(JB$B$N2H$KGq$a$F$b$i$&$3$H$K$7$^$7$?!#(J
$B:#9M$($k$H;d$b==J,$K%$%?%?$J?_K<$J$N$G$9$,!#(J
$B$=$N8e!">\$7$$F|Dx$OEEOC$G!"$H$$$&$3$H$K$J$C$?$N$G(J
$BEEOCHV9f$r(JB$B$K65$($^$7$?!#$=$7$F?tF|8e!"EEOC$,$+$+$C$F$-$^$7$?!#(J
$B;d!V$b$7$b$7!)!W(J
$B!V!D!D!D!#!W(J
$B;d!V!D$b$7$b$7!)!W(J

$B!!(J

440 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:17

$B!V!D$!!D!J$J$K$+%\%=%\%=$7$c$Y$C$F$$$k$i$7$$!K!W(J
$B;d!V!D$"$N!"$b$7$b$7!D(J?$B!W(J
B$B!V!D$"!"$"$N!"26!"(JB$B!D!#!W(J
$B;d!V$"!"(JB$B$A$c$s!"$@$C$?$s$@! $B6C$-$^$7$?!#$@$C$F(JB$B$O$$$D$b(JBBS$B$G(J
$B!V$(!"!{!{$b%3%9$d$C$F$s$N$+!*(J
$B26!w!w%3%9$J$s$@! $B$J$s$F$M! $B$J$s$F0R@*NI$/=q$$$F$$$?$N$G!D!#(J
$BEEOC$N@<$rJ9$$$F!";d$O3N?.$7$^$7$?!#(J
$B!V$3$$$D!"G>Fb$G$O855$$J%R%C%-!<$@!D(J!$B!W(J
$BM>CL$G$9$,!"$=$N8e(JB$B$H;d$OF1$83X9;$K?J3X$7$?$N$G$9$,!"(J
$B$I$&$d$i(JB$B$OM'C#$,0l?M$b$G$-$J$+$C$?$=$&$G$9!D!#(J
$B$=$7$F!"$*Gq$jEvF|!#(J
B$B$O3X9;$+$i5"$C$F$-$?$i;d$N7HBS$KO"Mm$r$/$l$k$H(J
$B8@$C$F$$$?$N$G$9$,!"(J5$B;~$K$J$C$F$b!"(J6$B;~$K$J$C$F$b(J
$BO"Mm$,$"$j$^$;$s!#(JB$B$N2H$KEEOC$7$F$_$k$HC/$b=P$J$$!D!#(J
$B;d$O(J3$B;~$/$i$$$K$O$b$&Ce$$$F$$$?$N$G!"CN$i$J$$EZCO$G(J
$BIT0B$GIT0B$GH>J,5c$-F~$C$F$^$7$?!#(J

$B!!(J

441 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:17

$B$=$7$F<7;~$r2a$.!"$b$&$9$0(J8$B;~$H$$$&$H$3$m$G!"$h$&$d$/(J
$BCe?.2;$,(J!!B$B$+$i$G$7$?!#$3$N$H$-$O(JB$B$N%\%=%\%=C}$j$,(J
$B$b$N$9$4$/4r$7$+$C$?$G$9!#(J
$B8=:_CO$rEA$($k$H!"(J10$BJ,$[$I$GCe$/$H$N$3$H!#(J
$B$=$7$F!"(JB$B$HH`=w$N$*JlMM$,7^$($KMh$^$7$?!#(J
$B;d!VEEOC$J$+$C$?$+$i$I$&$7$h$&$+$H;W$C$F$?! B$BJl!V$[$i!"$@$+$iAa$/EEOC$7$J$5$$$C$F8@$C$?$G$7$g$&(J!$B!W(J
B$B!V!D$&$s!"$4$a$s!"EEOC!"6l $B$=$7$F8e$+$i(JA$B$b9gN.$7!"(JB$B$N2H$KCe$-$^$7$?!#(J
$B;d$O(JB$B$N$*JlMM$K $B$^$"(JA$B$H(JB$B$OM'C#$_$?$$$@$7!"$3$s$J$b$N$+$b!"$H(J
$B$=$N;~$OJL$K5$$K$7$J$+$C$?$N$G$9$,!#(J
$B$H$3$m$G!";d$O<+J,$NK\$K%i%$%V%l%]!<%H$r(J1$B!"(J2$B%Z!<%8$[$I(J
$B:\$;$h$&$H;W$$!"869FMQ;f$r;}$C$F$-$F$$$^$7$?!#(J
B$B$+$i$NO"Mm$rBT$C$F$$$k4V!"%U%!!<%9%H%U!<%IE9$N4y$G(J
$B869FMQ;f$KMn=q$-$r$7$F$$$^$7$?!#(J
$B%P%C%0$+$i2?5$$K869FMQ;f$r $B$=$NMn=q$-$r8+$?(JA$B$,(J
$B!V$"$C!"$3$N3(2D0&$$!

$B!!(J

442 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:18

$B$H8@$C$F!"869FMQ;f$NB^$+$i $B$A$J$_$K!"(JA$B$b(JB$B$b;d$H$O5U%+%W!JFI$_@l!K$G$9!#(J
$B;d!V$(!"$=$&!)5$$KF~$C$?$s$J$i$"$2$k$h! A$B!V$(! $B$$$i$J!<$$!" $B!D$=$&$G$9$+!#(J
B$B!V$=$&$$$($P!"(JC$B$,$/$l$?K\!#$"$N>.@bK\7k9=LLGr$+$C$?$h!#(J
$B$"$N%7!<%s$,5c$1$F$5$"!D!#!W(J
B$B$b;d$K47$l$F$-$?$N$+!J>P!K2qOC$7$F$/$l$k$h$&$K$J$j$^$7$?!#(J
$B4pK\E*$K(JB$B$O5U%+%W$G$9$,!"$J$s$G$bFI$`$H$$$&?M$@$=$&$G!"(J
$B$*Gq$j$N$*Ni$K$H(JBBS$B$G(JB$B$K;d$NK\$rAw$k$H8@$C$?$H$3$m!"(J
A$B$bFI$_$?$$!"$H8@$C$?$N$G!"(JA$B$K$b$*6a$E$-$N0u$K$H(J
$BK\$r$"$2$F$$$?$N$G$7$?!#(J
$B;d!V$*$b$7$m$+$C$?!)$"$j$,$H$&!"4r$7$$$h!#!W(J
B$B!V(JA$B$bFI$s$@$h$J!"$I$&$@$C$?!)!W(J
$B;d!V$"!"(JA$B$N46A[$b$<$RJ9$-$?$$$h! A$B!V$(! $B26!{!{!_"$"$$K6=L#$J$$$7! $B!D$"$C$=$&!#$G$b%"%s%?$,FI$_$?$$$C$F8@$C$?$+$i(J
$B;d$OK\Aw$C$?$s$@$1$I$M!D!#(J

$B!!(J

443 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:18

$B>P$$$J$,$i!VK:$l$?!W$H$+8@$o$l$F!"$=$j$c$";d$NK\$J$s$F(J
$B%X%?%l$+$b$7$l$J$$$5!"$G$b$M!D(J
$BCQ$:$+$7$J$,$i!"$"$^$j$N2y$7$5$K$A$g$C$H$@$1%^%85c$-F~$j$^$7$?!#(J
$BN^$,!!$3$\$l$?!#(J
$B$=$N8e(JA$B$,"$"$!_!{!{$K$D$$$F8l$C$F$$$?$N$G!"(J
$B;d$bK($(OC$r$7$?$/$J$j!">/$7!{!{!_"$"$OC$r?6$C$?$H$3$m(J
A$B!V!{!{!_"$"$$M$(! $B5$;}$A0-$$(J!$B!W(J
$B$H8@$$J|$C$F$/$l$^$7$?!#(J
$BFs?M$H$b5U%+%W$J$N$KOC$r?6$C$?;d$b0-$+$C$?$N$G$9$,$M!D!#(J
$B$=$N8e$($s$($s$H<+J,$N%3%9%W%l<+K}$r(JA$B$O$7;O$a$^$7$?!#(J
$B;d$O%3%9$O$7$J$$$N$GE,Ev$KJ9$-N.$7$F$$$?$N$G$9$,(J
$B$"$N%i%$%V$G$+$C$3$$$$$C$F8@$o$l$?$@$N(J
$B$=$N%i%$%V$G9{$l$?$C$F8@$o$l$A$c$C$F! $BJ|$C$F$*$/$HH>1J5WE*$KOCB3$1$^$9!#(J
$BF1$8$h$&$J%M%?$P$+$j$h$/B3$/$J$"$H$=$N;~$O;W$$$^$7$?$,!"(J
$B9{$l$i$l$?1>!9$O!":#;W$&$HG>Fb$@$C$?$N$G$O$H;W$$$^$9!#(J
$B$=$N$&$A!"%l%:$K=1$o$l$A$c$C$F!A"v$H(J
$B:#EY$O%l%:$K%b%F%b%F<+K}$G$9!#(J

$B!!(J

444 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:18

$B5.MM$O%b%F%b%F2&9q$N9q2&$+(J!!$B$H$$$&$[$I(J
B$B$NOC$@$1J9$$$F$$$k$H%b%F%b%F$G$9!#(J
$B$$$$2C8:$&$6$/$J$C$F$-$?$H$3$m$G!"(JA$B$O(J
$B!V$=$&$$$($P%"%$%D$`$+$D$/$s$@$h!"$7$g$\$$%3%9$N$/$;$K(J
$B $B$3$l$@$+$i"$"$ $B$"$N!";d$b"$"$ $B:#EY$O<+J,$h$j%+%a%3$K?M5$$,$"$k%l%$%d!<$X$N;d1eOC$+$$(J?
$B!V$"$$$D@dBP%l%:$@$h! $B$"$H$3$$$D$b$`$+$D$/$s$@$1$I!"@dBP%l%:$@$M!"$"$H!D!W(J
$B$I$&$d$i(JA$B$NG>Fb$G$O(J
$B!V$`$+$D$/E[!J?M5$$N$"$k%l%$%d! $B$H<+F0E*$K7hDj$5$l$k$h$&$G$9!#(J
$B$$$$2C8:7y$K$J$C$F$-$?$N$G;d$O?2$?$U$j$r$9$k$3$H$K$7$^$7$?!#(J
$B$=$7$F!"(JB$B$,$*IwO$$+$iLa$C$F$-$F!"(JA$B$b(JB$B$b?2$k$3$H$K$J$j$^$7$?!#(J
$B;d$b$&$H$&$H$7$+$1$?;~!"FMA3(JA$B$,(J
A$B!V2?$+$$$k!D!#!W(J
(IJ'$B!)Cn$G$b$$$?$N$+(J?$B$H;W$C$FL2$m$&$H$7$?$N$G$9$,!"(J
A$B!V2?$+$$$k!"E70f$K8+$($k$s$@!#Nn$@$h!*!W(J

$B!!(J

445 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:19

(IJ''''(J!?$BGO A$B!V8+$($k$C$F!"26Nn466/$$$+$i(J!!$B!W(J
$B!D$5$9$,$K;d$b@Z$l$^$7$?!#(J
$B;d!V$d$+$^$7$$!*$s$J13$D$$$F$J$$$G?2$+$;$F$h(J!
$BL@F|%i%$%V$J$s$@$+$i?2$F$*$-$?$$$N(J!$B!W(J
B$B!V$=$&$@$h!"2?8@$C$F$s$N!#!W(J
A$B!V8+$($k!D(J!!$B;`$s$@$*$P$"$A$c$s$,7$-$7$F$k(J!!$B!W(J
$B;d!V$"$C$=$&!"$*7^$($G$bMh$?$s$8$c$J$$(J?
$BL2$$$+$iL[$C$F$F!#!W(J
A$B!V$3$C$A8+$F$k$h(J!!$B62$$$+$i(JC$B0l=o$K?2$F(J!!$B!W(J
$B;d!V7y$@$M!"2?$G$"$s$?$NFy?F$J$N$KI]$,$C$F$k$N(J?
$B$"$s$?$N$*$P$"$5$s$O$=$s$J$K62$$$N(J?
$B$=$s$J62$$$P$"$5$s$K8+$i$l$J$,$i?2$?$/$J$$$M!#!W(J
$B;d$O$3$N$^$^(JA$B$rJ|CV%W%l%$$9$k$3$H$K$7$^$7$?!#(J
A$B!V(JB$B!*0l=o$K?2$F(J!!$B!W(J
B$B!V$d$@$h!D!#!W(J
$B$=$s$J$d$jeB3$$$?8e!"7k6I(JB$B$,0l=o$K?2$F$$$^$7$?!#(J
$B$I$&$d$iAjEv$J9=$C$F$A$c$s$N$h$&$G$9!"(JA$B$O!#(J
$B2?$+$7$iM}M3$r$D$1$F<+J,$rCmL\$7$F$b$i$*$&$H$9$k$N$G$9!#(J

$B!!(J

446 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:19

$BMbF|!"%i%$%V$,=*$o$C$F;d$?$A$,(JB$B$N2H$K5"$kESCf!"(J
A$B$OIB5$<+K}$r;O$a$^$7$?!#(J
A$B!V26K\Ev$O7c$7$/F0$$$A$c$$$1$J$$$C$F(J
$B%I%/%?!<%9%H%C%W$+$+$C$F$?$s$@! $B$G$b!{!{!J%a%s%P! $B;d!V$U!<$s!"$=$j$c$"7r9/E*$@$M!#$D!<$+855$$8$c$s!#!W(J
A$B!V!D$"$C!"$a$^$$$,!D!#!W(J
$B;d!u(JB$B!V(IJ'(J!?$B!W(J
$B$=$N$^$^F;C<$K:B$j9~$`(JA$B!#$7$+$b%3%9%W%l$N$^$^!#(J
B$B!VCV$$$F$/$>!W(J
A$B!V$a$^$$$,$7$F!DJb$1$J$$!D!W!J$D$$$5$C$-$^$G%T%s%T%s$7$F$?$N$K!K(J
$B;d!V$8$c$"Jb$1$k$h$&$K$J$C$?$iMh$?$i(J?$B!W(J
$B;d$H(JB$B$O$=$N$^$^(JA$B$rCV$$$F@h$KJb$$$F$$$C$?$N$G$9$,!"(J
$B%3%9%W%l$N$^$^F;C<$K:B$j9~$s$@$^$^$J$N$G(J
$B;d$H(JB$B$,!VAa$/Mh$$(I:^Y'(J!!$B!W$H2?EY$b8@$C$F!"$h$&$d$/(J
A$B$b0l=o$K5"$k$3$H$,$G$-$^$7$?!#(J
$B$=$7$F$=$NF|$NHU!";d$O(JB$B$HOC$r$7$F$$$?$N$G$9$,!"(J
A$B$OCN$j9g$$$N%5%$%H$KEj9F$9$k>.@b$r=q$/(J!!$B$H8@$C$F(J
$B%l%?!<%;%C%H$r9-$2$^$7$?!#(J

$B!!(J

447 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:19

A$B$O2?$+=q$$$F$$$?$h$&$G$9$,!";d$H(JB$B$O5$$K$;$:OC$rB3$1$^$7$?!#(J
A$B!V$"! $B;d!VL5M}$K=q$/$h$j$b!"$A$c$s$H%M%?$,8G$^$C$F$k$H$-$K(J
$B=q$$$?$[$&$,$$$$$b$N$,=q$1$k$s$8$c$J$$(J?$B!W(J
$B$H$j$"$($:$=$&%"%I%P%$%9$7$F!";d$O$^$?(JB$B$H$N2qOC$KLa$j$^$7$?!#(J
$B%P%-%C(J!!
$B$J$K$+$,@^$l$k2;$K5$$E$$$F!"(JA$B$r8+$k$HH`=w$N $B??$CFs$D$K$J$C$?%7%c!<%Z%s$,!D!#(J
$B;d!u(JB$B!V$J!"$J$K$d$C$F$s$N!D(J?$B!W(J
A$B!V$@$C$F=q$1$J$$$s$@$b$s(J!!$B!W(J
$B$=$7$F(JA$B$N$&$*!<$s(J!!$B$H$$$&5c$-@<$,!D!#(J
$B2?(J!?$B$J$s$J$N(J!?
$B!D$I$&$d$i(JA$B$O;d$H(JB$B$,OC$r$7$F$$$k$N$r8+$F!"<+J,$,(J
$BCg4V$O$:$l$K$5$l$?$H;W$C$?$i$7$$$G$9!D!#(J
$B$=$l$J$i2qOC$KF~$l$P$$$$$N$K!#$=$7$F<+J,$,CmL\$5$l$k$?$a$K(J
$B>.@b$r=q$/$H8@$C$?$i$7$$$G$9$,!";d$b(JB$B$bL5H?1~$@$C$?$N$G(J
$B@Z$l$?$i$7$$$G$9!#(J
$B0"A3$H$7$J$,$i(JA$B$N$&$*!<$s$,;_$^$k$N$rBT$C$F$$$^$7$?$,!"(J
$B$h$&$d$/5c$-;_$s$@$H;W$C$?$i!"(J
$B:#EY$O<+J,$G@^$C$?%7%c!<%Z%s$r8+$F(J
$B!V@^$l$F$k!JEv$?$jA0$@!K(J!!$B$3$l!"$b$HH`$+$i$b$i$C$?(J
$BBg;v$J%7%c!<%Z%s$@$C$?$N$K(J!!$B!W(J
$B$=$7$F$^$?$&$*!<$s!D<+J,$G@^$C$F$*$$$F0lBN!D!#(J

$B!!(J

448 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:20

$B;6!95c$$$F!"$=$NLk$O(JA$B$N(J
$B!V%I%/%?!<%9%H%C%W$+$+$C$F$?$N$K%X%C%I%P%s%.%s%0$7$?$+$i(J
$B $B967b!#L@F|IB1!$$$1(J!!$B$H;d$H(JB$B$,8@$&$b(J
$B!V9T$-IU$1$NIB1!$8$c$J$-$c7y(J!!$B?.MQ$G$-$J$$(J!!$BDK$$(J!!$B$&$*!<$s(J!!!!$B!W(J
$B!D(JA$B$N$&$*!<$s967b$O? $B$=$7$FMbF|!#$0$C$?$j$7$J$,$i2q>l$XCe$-!"(J
$B3+1i$^$G2q>lA0$G%^%?!<%j$7$F$$$^$7$?!#(J
$B$=$3$X!";d$,;}$C$F$$$?$L$$$0$k$_$r8+$F!"0l?M$N=w$N;R$,(J
$BOC$73]$1$F$-$^$7$?!#;d$O"$"$%U%!%s$G!"H`=w$b"$"$%U%!%s!#(J
$B $B!V$"$N;R!"26$N%3%9$K9{$l$?$M(J!$B@dBP(J!!$B$@$+$iOC$7$+$1$F$-$?$s$@(J!!$B!W(J
$B;d!u(JB$B!V$U!<$s!#!W!J$b$&(JA$B$NG>Fb%9%H!<%j$K$O47$l$F$-$?!K(J
$B$=$7$F5"Bp$7!"(JB$B$NIt20$KF~$C$?$i(JA$B$OL>;I%1!<%9$r A$B!V$b$&$3$s$J$KL>;I$b$i$C$F!#$"$HEEOCHV9f$b(J
$B?t==?M$H8r49$7$?!#26!"M'C#$,(J100$B?M0J>e$$$k$s$@!#!W(J
$B$I$&$d$i(JA$B$NG>Fb$G$OL>;I8r49$dEEOCHV9f$r65$($k$H(J
$BM'C#$H8@$&$3$H$K$J$k$i$7$$$G$9!#(J
$B;d!V$=$lM'C#$C$F8@$&$+CN$j9g$$$C$F8@$o$J$$(J?$B!W(J
A$B!VM'C#$@$h(J!!$BGq$j$K9T$C$?$j$7$F$k$b$s(J!!
C$B$O%3%9$7$F$J$$$+$i$o$+$s$J$$$s$@$m$&$1$I(J!!$B!W(J

$B!!(J

449 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:20

$B%3%9$9$k$HG>FbM'C#$,A}$($?$j!"CN$j9g$$DxEY$NAj $BGq$j$K9T$C$?$j$9$k$h$&$K$J$k$s$G$9$+!#$F8@$&$+%3%9$O4X78$"$k$N(J?
$B$=$N8eM'C#$,<+J,$N$3$H$r21$($F$$$J$+$C$?(J!$B!*(J
$B!JL>;I8r49$7$?$@$1$8$c$M!K$H8@$&M}M3$G!"$`$+$D$/!"(J
$B$"$$$D%l%:$8$c$s(J!?$B$rO"H/$7$?$"$H!";6!90-8}$rC}$C$F(J
$B;W$$=P$7$F2y$7$/$J$C$?$N$+$&$*!<$s(J!!
$B$D$$;d$b@Z$l$F(J
$B;d!V$&$k$5$$(J!$B2+?'$$5_5^(I:^Y'''(J!!$B!W(J
A$B!V$@$C$FM'C#$J$N$K21$($F$J$+$C$?!<(J!!$B$&$*! B$B!V$@$+$i$=$l$OCN$j9g$$$C$F8@$&$s$8$c!D!#!W(J
A$B!VM'C#$@$b$s(J!!$B$&$*!<$s$&$*!<$s(J!!$B!W(J
$B$=$7$F!"(JA$B$,$h$&$d$/5c$-;_$s$@$H;W$C$?$i(J
$B$3$s$I$O$J$s$A$c$C$F]5<+K}!#(J
$B$9$C$H;`$K$?$$$@$N@:?@2J$+$iLt$r$b$i$C$F$k$s$@"v(J
$B$@$N0l;~4V0J>eOC$7$D$E$1$k$N$G!"$^$?;d$O@Z$l$F(J
$B;d!V$"!"$=$&!#$G$bBgDq;`$K$?$$$C$F8@$&?M$K8B$C$F(J
$B@dBP;`$J$J$$$7!"$7$V$H$/@8$-;D$k$h$M$(! A$B!V$@$C$F!"C/$b26$N$3$H$o$+$C$F$/$l$J$$$7!D$&$*!<$s(J!!$B!W(J
$B5c$-$J$,$i$^$?IT9,<+K}$,:F3+$7$^$9!#(J

$B!!(J

450 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:21

$BCQ$:$+$7$J$,$i!";d$O(J4$BG/$[$IA0!"%j%"%k9)K<$N$3$m$O]55$L#$G(J
$B%j%9%+JJ$,$"$j$^$7$?!#;d$O%^%8@Z$l$7$F(J
$B;d!V$&$k$5$$$C(J!!$B;`$K$?$$;`$K$?$$$C$F$5$C$-$+$i(J!!$B$8$c$";`$M$P(J!?
$BK\Ev$K;`$K$?$$$H;W$C$?$i$3$l$/$i$$(J
$B $B$=$&$$$&;v$OK\Ev$K;`$L;W$$$r$7$F$+$i8@$((J!!$B!W(J
$B$H!" $B?2$k$H$-$K$J$j!"(JA$B$O%3%9%W%lMQ$NG;$$%a%$%/$r$7$F$$$?$N$G(J
$BEvA3%/%l%s%8%s%0$GMn$H$9$N$@$H;W$C$F$$$?$i!"(J
$B%F%#%C%7%e$G%4%7%4%7$d$C$F$$$^$9!#(J
$B;d!V$A$g$C$H!"$=$l$8$c$A$c$s$HMn$A$J$$$s$8$c$J$$(J!?$B!W(J
A$B!VBg>fIW!"26H)6/$$$+$i!<"v!W(J
$B$^$"!"%D%i$NHi$O8|$=$&$@$1$I!"$=$&$$$&LdBj$8$c$J$/$F!D(J
$B;d!V$A$c$s$H%a%$%/Mn$A$J$+$C$?$i(JB$B$N2H$NKm$K$D$/$s$8$c$J$$(J?$B!W(J
A$B!VBg>fIWBg>fIW!"$M!<(JB$B!#!W(J
B$B!V$s! $B%O%C%-%j8@$($h(JB$B$b!D!#(J
$B$=$N8e$b(JA$B$O<+J,<+K}$r;6!9C}$C$F5"$C$F$$$-$^$7$?!#(J
$B;d$O(JA$B$H0l=o$K5"$j$?$/$J$$$N$G!";~4V$r$:$i$7$F5"$j$^$7$?!#(J
$B:#$O$=$N7o0JMh(JA$B$H$b(JB$B$H$b1o$r@Z$j$^$7$?!#(J

$B!!(J

451 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 17:21

$B$A$J$_$K(JA$B$O$=$N8e<+J,$N $B%M%C%H%"%$%I%k5$ $B8+$K9T$C$?$H$3$m!"$[$H$s$I$,9);vCf!#(J
$B $B!V(JC://file/(I%%%$B!W$_$?$$$K$J$C$F$$$?$N$G(J
$B0l=V(Jconcon$B$+2?$+$@$H;W$C$F>G$j$^$7$?!#(J
$B%H%C%W%Z!<%8$K$O(J
$B!V$3$N(JHP$B$N2hA|!"J8>O$O$9$Y$F26(JA$B$K$"$j$^$9(J!!$B!W(J
HP$B%S%k%@!<$KF~$C$F$$$?AG:`$bH`=w$K8"Mx$,$"$k$N$G$9$M!#(J
$B=i$a$FCN$j$^$7$?!#6K$a$D$1$O(J
$B!V%j%s%/%Z!<%8$,:n$l$J$$!<(J!!$BC/$+26$K65$($F(J!!$B!W(J
$BH`=w$O%"%s%+!<%?%0$bCN$i$:$K$I$&$d$C$F%5%$%H$r:n$C$?$N$G$7$g$&$+!#(J
$B;d$O=(4]$J$I$N%(%G%#%?$7$+;H$C$?$3$H$,$J$$$N$GCN$j$^$;$s$,(J
HP$B%S%k%@!<$r;H$&$H!"$=$s$J$K%j%s%/%Z!<%8$N:n@.$O(J
$B:$Fq$J:n6H$J$N$G$7$g$&$+(J?
$B!D0J>e!"$"$^$jLLGr$/$J$$>e$KD9J8$K$J$C$F$7$^$$$^$7$?!#(J
$BFyHL $BH`=w$O$^$5$K6<0R$G$7$?!#(J
$B$=$l$H$b%P%s%I$NDI$C$+$1$C$F$3$s$J?M$OIaDL$J$N$G$7$g$&$+!#(J
$BD9D9$H$9$_$^$;$s!#(J

$B!!(J

472 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 18:56

$B0l9TL\$,8m2r$r>7$/$h$&$J=q$-J}$G$4$a$s$J$5$$!#(J
$B$b$A$m$s!V$3$l$O%M%?$G$9!W!"$H$$$&0UL#$G$O$J$$$G$9!J>P!K!#(J
$B$G$b;d$K$H$C$F$O(JA$B$N@-3J$=$N$b$N$,%M%?$N$h$&$G$7$?!D!#(J
$B$"$H!"$A$g$C$H4V0c$C$?$H$3$m$,$"$j$^$9!#(J
$B!d(JB$B$NOC$@$1J9$$$F$$$k$H%b%F%b%F$G$9!#(J
$B$3$l$O!V(JA$B$NOC$@$1J9$$$F$$$k$H%b%F%b%F$G$9!#(J $B!W(J
$B!d!V$3$N(JHP$B$N2hA|!"J8>O$O$9$Y$F26(JA$B$K$"$j$^$9(J!!$B!W(J
$B$3$l$O!V$3$N(JHP$B$N2hA|!"J8>O$O$9$Y$F26(JA$B$K8"Mx$,$"$j$^$9(J!!$B!W(J
$B$G$9!#$4$a$s$J$5$$!#(J

$B!!(J

473 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 18:56

>>457
A$B$N%5%$%H$O!":G=i$N$&$A$O%&%)%C%A$7$F$$$?$N$G$9$,(J
BBS$B$KKhF|<+J,<+K}!"]5<+K}$J$I$r7+$j9-$2!"?t%v7n4V(J
$B%j%s%/%Z!<%8!" $B$b$&H>G/$[$I9T$C$F$$$^$;$s$,!"%&%)%C%A$7$F$$$?Ev;~$O(J
$B!V $B$H8@$C$F$$$^$7$?!D!#$;$C$+$/$N%3%9%W%l%5%$%H$J$N$K!#(J

>>468
$B$"$j$,$H$&$4$6$$$^$9!#(J
$BD9$$$N$GLBOG$@$C$?$i$I$&$7$h$&$H;W$C$F$$$^$7$?!#(J
$B;d$O$O$C$-$j8@$&@-3J$J$N$H!"2H B$B$G$O$J$/;d$N$[$&$,%(%-%5%$%H$7$C$Q$J$7$G$7$?!#(J
$B$I$&$b!V%M%C%HM'C#!W$K A$B$O:#$^$GCm0U$5$l$?$3$H$b%D%C%3$^$l$?$3$H$b$J$+$C$?$H$+!#(J

$BK\Ev$KD9J8$K$J$C$F$7$^$C$?$N$G$9$,!"$3$l$G$b7k9=:o$C$F(J
$BMWLs$7$F=q$$$?$N$G$9!D$[$s$N?tF|4V$N=PMh;v$J$N$K!#(J

$B!!(J

480 $BL>A0!'(J439$BEj9FF|!'(J2000/12/04($B7n(J) 20:18

$B$&!<$s!"(JA$B$N%5%$%H$5$i$7$F$"$2$?$$$N$O$d$^$d$^$G$9$,!"(J
$B;d$N%8%c%s%k$bJ,$+$C$A$c$&$N$G$A$g$C$H!D!#(J
$B$^$@F1$8%8%c%s%k$K$$$k$s$G$9$h!";d!JDK(J
$B$=$l$K$*5$$KF~$j>C$7$A$c$C$?$7!D$C$F!"8!:w$7$?$i(J
BBS$B$@$1$K$J$C$F$^$7$?!D2?8N(J?
$B$I$&$d$i<+J,$N%5%$%H:n$j$O$"$-$i$a$?$N$+!"M'?M$N%5%$%H$K(J
$B9gJ;!J(J?$B!K$5$l$?$h$&$G$9!#!J!V%[!<%`$KLa$k!W$GJL$N%5%$%H$KHt$s$@!#!K(J
$BK\?M$O$^$@8=Lr$G%l%$%d!<$7$F$k$h$&$G$7$?$h!#(J
$B$7$+$7$=$N(JBBS$B!"8+;v$K?_$P$+$j$G5W!9$K8+$F%/%i%/%i$7$^$7$?!D!#(J
$B$=$l$K(JA$B$N(JBBS$B$OF1?M$8$c$J$/$F%3%9%W%l$J$N$G4I%9%l$NFbMF$K$"$C$F$$$k$+!D!#(J
$B$A$J$_$K(JA$B!";d!JEv;~L$@.G/!K$h$jG/>e$G$9!D$O$!!#(J


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース