116 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 01:27

$B!!A0%9%l(J922$B$5$s$N8e$G5$$,0z$1$k$s$G$9$,!J>P!K!#(J
$B!!2!$7$+$1?_K<$NHo32$KAx$C$F$k3'MM$KHf$Y$?$iB>0&$b$J$$$G$9$,!"$*Gq$^$j%M%?$$$C$A$g!#(J

$B!!%"%J%m%0%2!<%^!<$G $B%2!<%`$7$F$?$j$7$?$s$G$9$,!"EvJ} $BBFL2$rlE$kM'$r2#L\$K!"H>E0Lk$GO+F/$KNe$s$G$$$?$s$G$9$,!"$^$"$=$l$O$$$D$b$N$3$H!#(J
$B!!2>L2$r $B$$$-$^$7$?!#It20$K;D$C$F$k$N$O!"?@F`@n:_=;$N(JS$B$H$=$N(JGF$B$N(JN$B!#(J
$B!!#3;~$4$m$K$J$j!V$*J"F)$$$F$J$$$+$J!)!W$H$^$@?2$F$$$k$+$b$7$l$J$$$N$G!"B-2;$rG&$P$;$F(J
$BN%$l$K6a$E$$$F$_$?$H$3$m!DFs?M$O_Y_}$G?2$=$Y$C$?$^$^$A$e$Q$A$e$Q$7$F$^$7$?!#$($(!"(J
$B$A$e!<$@$1$G$7$?$,!"Ev;~$N=c>p$J$o$?$/$7$O$I$&$7$h$&$b=PMh$:$K(JU$B%?!<%s!#(J
$B!!?F$K$O!V$b$&(JS$B$/$sC#5/$-$?!)!W$HJ9$+$l!V$&$&$s!"$^$@?2$F$k$_$?$$!D!W$HEz$($k$N$,(J
$B@:0lGU$G$7$?!#:#$J$i>Z5rP(J)$B!#(J
$B!!?M$NIt20$GH/>p$O1sN8$7$F$/$l!#(J
$B!!$3$NIt20$G$O$"$H0l2s!"$*Gq$^$j$KMh$?CK=w4X78$G$W$A=$Me>l$,E83+$9$k$3$H$K$J$k$N$G$9$,!"(J
$B$=$l$OKtJL$NOC!D!#(J
$B!!$H$$$&$+0l;~4|%^%8$G9g=I=j$@$C$?$G$9$J!"$=$NN%$lIt20!#;E;v$+$iLa$C$F$/$k$HM'?M(J($B!i(J)$B$,(J
$B?t?M$?$`$m$C$F$?$3$H$bB?!9!D!#:#;W$&$H!"?F!"$4$a$s!D!#?4G[$7$F$?$m$&$J!A!#(J


269 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 03:05

$B#1#3#1$5$s!d(J
$B@'Hs$H$b7k:'$K$OH?BP$5$l$?$[$&$,NI$$$+$H;W$$$^$9!#(J
$B;d$b2a5nF1$8$h$&$J;v$r7;$NH`=w$K$5$l$^$7$?!#!#(J
$B3N$+$KEp$_$O0-$$;v$G$9$,!"$D$$Kb$,$5$9$H$$$&;v$b$"$k$@$m$&$7(J
$B;d$b:G=i$O7Y;!$KFO$1$k$J$I$H$$$&$D$b$j$O$J$+$C$?$N$G$9$,!"(J
$B$=$N8e$NH`=w$NBVEY$K%-%l$^$7$?!#(J
$B$"$d$^$j$b$7$J$$$7!"%F!<%V%k$N>e$KL5B$:n$KCV$$$F$*$$$?;d$,0-$$$H$$$&Iw$K$b8@$o$l$^$7$?!#(J
$B!J$9$0$+$?$E$1$k$D$b$j$@$C$?$s$8$c$"!"%4%k%!!*!*!K(J
$BEp$^$l$?$N$O%"%/%;%5%j!<$G#4!"#5K|$N0BJ*$@$C$?;v(J
$B$^$?7k:'$NF| $B$=$l$J$iJL$l$m!*$=$s$J$d$D$,5A;P$K$J$k$/$i$$$@$C$?$i2H$r$G$k!*!*(J
$B;d$+$=$$$D$+$I$C$A$+A*$Y!*!*(J
$B7k6I;d$,2H$r=P$k;v$K$J$j$^$7$?$,!D(J
$B$^$";d$ON>?F$N;v$O$=$s$J$K9%$-$G$O$J$+$C$?$N$G!"!JF1?M;o$d$C$F$k;v$rGO $B2H$r$G$k$N$O$D$i$/$O$J$+$C$?$7(J
$B;v>p$rJ9$$$?H`;a$,$=$l$J$iF1@3$7$h$&$+$H8@$C$F$/$l$?$N$G=;5o$N?4G[$O$"$j$^$;$s$G$7$?!#(J
$B$=$l$+$i?tG/$,$?$A!";d$OH`$H7k:'$72H$H$b$"$l0JMhO"Mm$r$H$C$F$$$^$;$s!#(J
$BIw$N1=$K$h$k$H$d$O$j7;$O$"$N=w$H7k:'$7$?$=$&$G$9!#(J
$B$7$+$b5nG/#C#D20$GK|0z$7$F$D$+$^$C$?$i$7$$$G$9!#$7$+$bG%?1Cf$G7k9=J"$,Bg$-$/(J
$B$J$C$F$k;~$K!#7;$HN>?F$,G%?1Cf$G5$$,9b$V$C$F$k$H$+$J$s$H$+$$$C$F7Y;!$O(J
$B$^$L$,$l$?$i$7$$$G$9$,!"!J$J$K$,G%?1Cf$@%4%k%!!*!*$F$a$($O0lG/CfG%?1$7$F(J
$B5$$,9b$V$j$C$Q$J$7$J$N$+!)$H$&$H$&?,Hx8+$;$d$,$C$?$J!*!*!K(J
$B;d$O1o$r@Z$C$F@52r$@$C$?$H;W$C$F$*$j$^$9!#(J
$BD9J8<:NiCW$7$^$7$?!#(J

$B!!(J

279 $BL>A0!'(J269$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 03:26

$B;d$,1o$r@Z$C$F@52r$@$H;W$C$F$k$@$1$G!"#1#3#1$5$s$K1o@Z$j$r(J
$B?J$a$F$k$o$1$G$O$J$$$G$9$h!A(J
$B$4N>?F$HDo$5$s$,;v$NBg;v$5$K5$$E$$$FJL$l$k$+!"(J
$BG/NpE*$K$OL5M}$@$H;W$$$^$9$,H`=w$,2~?4$9$k$H$$$&F;$N$[$&$,(J
$B%Y%9%H$@$H;W$$$^$9!#(J


312 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 04:08

>>131$B$5$s(J
$BCG8G7k:'AK;_$7$?J}$,$$$$$h$&!#(J
$B$&$A$N2HB2$NCQGx$9$N$b$J$s$J$s$@$1$I!";w$?$h$&$J$3$H$"$C$?$b$s!#(J
$B$&$A$N$*$8$5$s$N!"$@$1$I!#(J
$B7k:'A0$K2H$K$-$F!"$*$8$N;P$d$i7;!J$&$A$NIc?F!K$d5A;P!J$&$A$NJl?F!K$N(J
$B$b$N$r>! $B$G!"7;Do$O7k:'$KH?BP$7$?$s$@$1$I!"?F$,$=$N$*$8$K4E$/$F7k6I7k:'$7$A$c$C$F!#(J
$B$7$?$i$=$NGO $B%O%o%$N99T$K$$$-$d$,$C$?$h!#(J
$B!J1)I[CD#4%;%C%HGc$&$H%O%o%$N99T$,CjA*$G$"$?$k$H$+$J$s$+$G!"Ev$?$C$?$i$7$$!K(J
$B1)I[CD$O<+J,$HC6Fa$NJ,!"?F$NJ,!#(J
$B$G!"6b$rJ'$($J$/$J$C$F$&$A$NIc?F$,Be$o$j$KJ'$$B3$1$?!J2?8N$@$C!*!K!#(J
$B$=$NEv;~$G(J500$BK|1_$0$i$$$@$C$?$i$7$$$h!&!&!&!#(J
$B$=$s$J>o<1CN$i$:$J$3$H$r$J$s$G$9$k!*!!$HLd$$$D$a$?$i!"(J
$B5$;}$A%$%$I[CD$GL2$j$?$$$7?HBN$K$$$$$7!"?F9'9T$8$c$J$$$+!*(J
$B$I$&$7$F;d$,E\$i$l$J$-$c$$$1$J$$$s$@!*!!$H5U%.%l$5$l$?$C$F!#(J
$B7k6IN%:'$K$J$C$F!"1)I[CD$NBe6b@A5a$7$?$1$I8~$3$&$NN>?F$,(J
$B$3$s$J?F9'9T$JL<$K$J$s$F$3$H$r!*!!$H$+$5$i$K5U%.%l$7$F$=$N$^$s$^$J$7Jx$7$K(J
$B$J$C$A$c$C$?$i$7$$!#(J
$B>o<1CN$i$:$NEp?M$,2HB2$K$J$k$0$i$$$J$i!"HU:'$NJ}$,$$$$$H;W$&$>!#!cDo$5$s(J
$B8e$G$I$s$J$3$H$K$J$k$+$O!"$o$+$i$J$$$s$@$+$i!#(J
$B2ACM4Q0c$&$+$i@bF@$7$F$bL5BL$J$s$@$+$i$C!#(J

$B:#5$IU$$$?$1$I!"$3$s$J@N$+$i$$$k$H$3$$$O$$$?$N$M!"?_K


314 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 04:37

$B:rF|!"$"$kF1N=$,!V!{!{$5$s$N7HBSHV9f$r65$($F!W$H;d$K8@$$$^$7$?!#(J
$B!J!{!{$5$s$O!":G6a!"=i$a$F7HBS$r;}$C$?!K(J
$BF1N=$K!V$&$s$H!"$8$c$"!"!{!{$5$s$+$i!"$"$J$?$K7HBS%a!<%k$r$7$F$/$l$k(J
$B$h$&$K8@$C$F$*$/$M!W$H8@$C$?$i!"$R$I$/6C$$$?4i$G!V$J$s$G!*!)!W$H8@$o$l$?!#(J
$B3N$+$K!"!{!{$5$s$HF1N=$b!";d$HF1$8$/$i$$$K?F$7$5$J$N$G!"!V65$($?$h!W$H(J
$B;v8eJs9p$G$bLdBj$O$J$$46$8$@$,!&!&!&Ajp$"$k$+$b$@$7!&!&!&!#(J
$B!J! $B!!EEOC$,Mh$k$s$@$b$s!#$=$$$D$O!"Ap2C$J$N$h!&!&!&!K(J
$B@bL@$7$?$,!":#$R$H$DG $B?M4V$@$H;W$&$1$I$5!&!&!&!#(J
$BI]$$$3$H$rKI$0$?$a$N%o%s%/%C%7%g%s!&!&!&J?OB$K@8$-$F$k?M4V$KEA$($k$N$O(J
$BFq$7$$!#$$$A$$$A!";d$,!"7x2a$.$k$N$+!)!)(J
$B$7$+$7!"$3$l$rBU$k$H!"$$$D$+$O$*Gq$j?_K


351 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 13:51

$B;n$7$K<+J,$A$G#1#3#1$5$s%7%e%_%l!<%7%g%s$r$7$F$_$?!#(J
$B;d!V$b$7Do$NH`=w$,%&%A$K$-$F!";d$NK\$H$+#C#D$H$+;}$C$F$$$C$?$i$I$&$9$k!)!W(J
$BJl!V@$$NCf!"%8%c%$%"%s;W9M$J$R$H$O$?$/$5$s$$$k$+$i$M$'(I%%%$B!W(J
$B;d!V8+F($9$C$F$3$H!*!)!W(J
$BJl!VGHIwN)$F$F$b$7$g$&$,$J$$$8$c$J$$!)E%K@$N<+3P$,$J$$$R$H$K2?$r8@$C$F$b(J
$B!!!!5U%.%l$5$l$F%*%o%j$h!#$b$C$F$$$+$l$J$$$h$&$K$9$k$7$+$J$$$N$h!W(J

$B#1#3#1$5$s$N$3$H$rOC$7$?$H$3$m!"Jl$N0U8+$O!"(J
$B!VKh2s%+%P%s$r%A%'%C%/$7$J$$$H5"$5$J$$!#$=$N>l$G%3!<%H$N%]%1%C%H$^$GD4$Y$k!#(J
$B0lEY5?$o$l$??M4V$,:FEY5?$o$l$k$N$OEv$?$jA0!"5c$$$F$bL5;k!#$?$H$(7k:'$7$F$b(J
$B $B$G$7$?!#(J
(I%%%%$BJl$K$O@N2?$+$"$C$?$s$G$7$g$&$+(I%%%%$B!JI]!K(J


372 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 15:12

$B$_$s$J$GGq$^$j$,$1$GM7$V;~!"BND4$,NI$/$J$$$N$KMh$kE[$,$$$k!#(J
$BEvF|!"$=$s$J$3$H$*$/$S$b8+$;$J$$$N$G$3$C$A$O5$IU$+$:(J
$B2H$K5"$C$F$+$iBgDqE]$l$k!#(J

$BFC$K$_$s$J$KLBOG$,$+$+$C$F$k$o$1$G$b$J$/!"?29~$s$G$b(J
$B!V<+J,$N7r9/4IM}%_%9!W$H8@$C$F$$$k$N$G?_$G$O$J$$$N$@$,(J
$B$J$s$+$K$g$b$k!#(J


394 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 16:15

$B=i?4$J%T%3%M%?$G%9%^%=!#(J

$B:G6aGq$^$k$h$&$K$J$C$?M'?M$,!"(J
$B<+J,MQ$NCV$-"#"#$rGc$C$F$-$?!#$&$A$K$b"#"#!"$"$k$N$K!#$b$K$g(J
$B!J"#"#$NCf$OIaDL0l2H$K#2$D$b$J$$J*$NL>>N$rE,Ev$KJd40$7$F(Jne$B!K(J

$B!!(J

412 $BL>A0!'(J394$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 16:36

$B$O$C$9$$$^$;$s!";z?t$OE,Ev$G$9!#$A$J$_$K%P%9%H%$%l@vLL$^$o$j$G$9!#(J
$B@vLL4o$H$+!#$"!"=q$$$A$c$C$?!#(J
$B$7$+$7@vLL4o$@$1$G$O=*$o$i$J$+$C$?$N$@$C$?!#(J

$BB3$-$^$;$s!#2?E@$+;}$A9~$_J*$,A}$($?$@$1!#(J

$B!!(J

414 $BL>A0!'(J394$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 16:37

$B!J$7$+$b$3$H$4$H$/$&$A$K$b$&$"$k$b$N$P$+$j!D!K(J

$B!!(J

441 $BL>A0!'(J394$B!J7k6IB3$1$F$$$k!K(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 17:48

>>421$B!!@52r$=$N#2$O!V%^%$;u%V%i%7N)$F!W(J


482 $BL>A0!'(J$B$$$^$5$i$I!A$G$b$$$$$3$H$@$,(J$BEj9FF|!'(J2000/12/08($B6b(J) 22:52

$B2!$73]$1L$?k$JOC$J$s$G$9$,!"$A$g$C$H=q$+$;$F$/$@$5$$!#(J

$B@hF|It20$NN1 $B!V!{!{!A!A!*$J$s$G$*$i$X$s$N!)7HBS$b$D$J$,$i$X$s$7!#!W(J
$B#5J,8e(J
$B!V!{!{!A!A!*!*!!$*$+$7$$$J$!!#!W(J
$B99$K#5J,8e(J
$B!V$J! $B#1#0J,8e(J
$B!V$"!<$b$&!*!*;O$^$C$?$d$s!#?.$8$i$l$d$s!#!W(J

$BMbF|(J
$B!V:rF|$"$s$?$*$i$X$s$@$b$s$GFz$N%M%C%HCf7Q8+$i$l$X$s$@$d$s!#!W(J
$B$C$F!"$J$s$8$c$=$j$c!#(J

$B2!$73]$1$i$l$k$N7y$@$C$?$+$i%o%6$H$=$$$D$+$i$NEEOCL5;k$7$F$?$s$G$9$1$I$M!#(J
$B$3$N8@$o$l$h$&$C$F!&!&!&!#(J
$B;d$O$"$s$?$N$N!A$_$=$NCf$,?.$8$i$l$d$s!&!&!&!#(J


532 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 02:00

$B:#F|!"CN$i$J$$?M$+$i7HBS$KEEOC$,$"$j$^$7$?!#(J
$B$?$@$N4+M6EEOC$@$C$?$s$G$9$,!"$J$s$G7HBSHV9fCN$C$F$k$N!)$H;W$$(J
$B $B!V9b9;$NF15i@8$C$F?M$+$iEEOC$,$"$C$?$+$i!"7HBS$NJ}$K$+$1$F$C$F(J
$B8@$C$?$N$h!"$$$1$J$+$C$?!)!W$HJl!#(J
$B$3$N%9%l$:$C$H%A%'%C%/$7$F$?$N$K$L$+$C$?!*$H(J
$B:#8e$OF15i@8$HL>>h$k?M$K$b7HBS$NHV9f$O65$($F$/$l$k$J$H(J
$B6/$/8@$C$F$*$-$^$7$?!#(J
$B$,!#$=$l$K$7$F$b!"$J$s$G=w;R9b=P?H$N;d$K(J
$BCK$N9b9;$NF15i@8$,$$$k$N$@!"$*$+$s!D!JON(J


589 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 12:28

>>587
$B!V $B4m81$+$b!D!D!D!#(J
$B;d$N2H$KM7$S$K$-$?M'?M$,O"$l$F$-$?;R!J9)K $B!V$"$"$C!*It20$N6y$KCK$N?M$NNn$,!*!W$H$+!#(J
$B!V$3$NJU$KNnF;$,$"$k$s$G$9$h!#Nn46$"$k?M$O$3$s$J$H$3I]$/$F=;$a$^$;$s$h!W$H$+(J
$B$=$l0JA0$b!":#8=:_$b!";d$O<+J,$NIt20$G$^$C$?$/L5;vJ?2:$KJk$i$7$F$$$^$9!#(J
$BNn$h$+$=!<$f!<%$%?%$;R$A$c$s$N$[$&$,$$$d$s$G$9!#(J

$B$=$N9)K<$OB>$K$b%$%?%$8@F0$,L\N)$C$?$N$G!"(J
$BM'?M$KFsEY$H$=$N;R$rO"$l$F$3$J$$$h$&Mj$_$^$7$?!J5c!K!#(J


593 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 13:26

>>591
$BA4$/$=$NDL$j!#(J
$B%3%_LSA0$N%3%T!<;o:n$j=$Me>lCf!"=u$C?M$K$-$?E[$,!VL\N)$A$?$,$j$NNn46%$%?%?!W$@$C$?!#(J
$B@=K\:n6HCf$K<+J,$N!VNn$KeW$i$l$A$c$C$FBgJQBN83!W$r1d!9$HOC$5$l!"%-%l$^$7$?!#(J
$B!VDc5iNn$@$NF0J*Nn$@$N$h$+!"$3$NK\$,L@F|4V$K9g$&$+$I$&$+$NJ}$,I]$$$s$8$c$"$C!*!W$H!#(J

$B$=$N!VNn46%$%?%?!W$O!V$3$NIt20<'>l$,0-$$$+$i!"Nn$,N/$^$j$=$&$G$9!#(J
$B;d$3!<$f!<$H$3$8$c$h$/6bG{$j$K$"$&$+$i?2$k$NI]$$$o!W$J$I$H$L$+$7$F$$$?$N$K!"(J
$B$^$C@h$K?2$d$,$j$^$7$?!#(J
$B;d$HAjJ}$,:n6HCf$J$N$K!VL@$k$$$+$iEE5$>C$7$F!A!W$HMW5a$7$D$D!#(J

$B$7$+$7$=$s$J%$%?%?>n$N $B<+J,$,0-$$$s$9$M!#$=$s$J<+J,$b$A$g$C$H%$%?%?!#(J
$B$3$l$+$i$OK\:n$j$O$b!<$A$g$C$H7W2hE*$K$d$l!J"+%;%k%UFM$C9~$_!K!#(J


604 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 15:09

$B;d$O308+$,=w2&MM7O$G!"GX$b9b$/GwNO$,$"$k$N$G(J
$B:#$^$G?_K $B$,!"$D$$$5$C$-!D(J

$BJ?F|$KMh$?BpG[$N:FG[C#$r!":#F|Mj$s$G$$$?$s$G$9!#(J
$BEEOC$G!V:#6a$/$K$$$k$N$G!"(J10$BJ,$[$I$G9T$C$F$$$$$G$9$+!W(J
$B$H!"$o$6$o$6EEOC$r$/$l$?$N$G!"BT$C$F$^$7$?!#(J
$B8<4X%A%c%$%`$KAGD>$K%I%"$r3+$1$?$i!"N)$C$F$$$?$N$O=!65$N?M$G$7$?!D(J
$BG[C#0w8~$1$K1D6H%9%^%$%k$rIb$+$Y$F$$$?$N$b$^$:$+$C$?$N$G$7$g$&!#(J
$B2?EY!V6=L#$J$$!W!V5"$l!W$H8@$C$F$bF0$+$:!"%I%"$rJD$a$h$&$H$9$k$H(J
$B!V$$$d!"$A$g$C$HBT$C$F$/$@$5$$!*!W$H!" $B$3$83+$1$i$l$^$7$?!#$"!"Aj $B$3$3$G$5$9$,$K!V$^$:$$$+$b!W$H;W$$!"$7$g$&$,$J$$!"$d$k$+!"$H(J
$B%P%H%k%b!<%I$KF~$k$H!"Aj $B$HF1;~$KBpG[$N?M$,8<4XA0$^$GMh$F$$$F!"!V!D!{!{$5$s!D!)!W$H(J
$B@<$r$+$1$F$/$l$^$7$?!#=!654+M60w$O$5$i$K9ED>$7$F!"$=$N$^$^(J
$B!V$G$O$^$?!W!JMh$k5$$+!*!)!K$H8@$$;D$7$FF($25n$j$^$7$?$,!D(J

$BBpG[$N$*7;$A$c$s$K!"K~LL$N>P$_$I$3$m$+!"6'0-$J%,%s$?$l$G(J
$B$*7^$($7$F$7$^$C$?$N$,?4;D$j$G$9!#(J
$B$G$bMh$F$/$l$F$"$j$,$H$&!#$A$g$S$C$HI]$+$C$?$h!#(J


611 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 17:38

$BAjJ}$H!#(J
$B$3$NA0!V$"$s$?$N8e$m$K$J$s$+8+$($k(J!$B!W$H$$$o$l$F(J
$B!V$X!<2?$,8+$($s$N(J?$B!W!V$s$H$M!"F)L@$J%P%9%1%C%H%\!<%k(J!(I#(J
$B!)!)!)!)F)L@$J$N$K8+$($s$N!)(J
$B$A$e!<$+%P%9%1%C%H%\!<%k$C$F$J$K$5!)(J
$BH`=w$NFf$,?<$^$k=V4V!D(J($B>P(J)

$BNn46$8$c$J$$$N$G2<$2!A(J


618 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 19:44

$B:#F|!"$H$"$k$$$J$+$N%^%K%"%C%/$JK\20$GLLGr$$$b$N$r8+$?!#(J
$B$&$K$/$m%U%j!<%9(J4$B?MO"$l!#$7$+$b(J4$B?M$H$b?'0c$$$rCe$?%W%A>.6S$G$7$?!#(J

$B$G!"%l%8$KJB$s$G$$$k$H$-$KOC$r$7$F$?$N$GJ9$3$($?$N$G$9$,!"(J
$B$=$NCg$N0l?M$,8xL30w$i$7$/!":rF|%\!<%J%9$,=P$?$i$7$$!#(J
$B$@$+$i!":#F|$O$=$N?M$N$*$4$j$GMe$=$N?M$N$&$A$K$*Gq$j$i$7$$!#(J
$B<~$j$N;0?M$O$=$l$C$F$$$$$h$M! $B8xL30w$N?M$O0z$-$D$C$F$$$?!#(J
$B9g>8!#(J

$B$A$J$_$K$"$l$r8+$F;d$O$&$K$/$m$N%U%j!<%9$OIt20Ce$K$7$h$&$H7h?4$7$^$7$?!#(J


623 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/09($BEZ(J) 20:15

$B:#%F%l%S8+$F$?$i!"!V$3$s$J$3$H$r$7$?$i:'Ls $B$C$F$N$r$d$C$F$^$7$?!#$$$o$/(J

$B!&%b%G%k%O%&%9$r0l=o$K8+3X$K9T$/(J
$B!&Ar<0$G?FB2@J$K:B$i$;$k(J
$B!&2H6H$r $B!&:8 $B!&%+%i%*%1$G7k:'$N2N$r2N$&(J

$B$3$N$h$&$J$3$H$r$9$k$H!"Aj $B$N$@$=$&$G$9!#(J
$B$A$J$_$KAj $B$H$$$&$N$b$"$j$^$7$F!"(J

$B!V26$?$A$N;R6!$O$-$C$H2D0&$$$s$@$m$&$M!W(J
$B!V?F$b%-%_$N$3$H$r5$$KF~$C$F$$$k$h!W(J
$B!V$:$C$H0l=o$K$$$h$&$M!W(J

$B$J$I$@$=$&$G$9!#(J
$BG>Fb:'Ls $B%9%l0c$$$H$O;W$$$^$7$?$,=q$+$;$F$$$?$@$-$^$7$?!#(J


882 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/10($BF|(J) 00:59

$BM'C#$N2H$KGq$^$j$K9T$C$?$i!"$=$3$s$A$N?F;R4X78$K$A$g$C$H$S$C$/$j(J
$B$7$^$7$?!#(J
$B:G6a=PMh$?$=$NM'C#$NH`;a$NOC$7$r$7$F$$$?$i!"$$$D$N4V$K$+$=$3$s$A(J
$B$NIc?F$,$$$FOC$7$rJ9$+$l$F$7$^$$$^$7$?!#(J
$B!V$J$K!)H`;a$,=PMh$?$C$F!)$8$c$"!"$I$N$/$i$$F}$,$G$+$/$J$C$?$+(J
$B3N$+$a$F$d$k!W(J
$B$C$F!"M'C#$NF}$r$b$s$G$s$N!#M'C#$O!V$b!P$C$F(J
$B$k$7!#(J
$B>.3X#5G/@8$NKe$b!"%=%U%!$N>e$GI($r$?$F$FB-$r3+$$$F:B$C$F$k$H!"(J
$B$=$NIc?F$,!V$*$$$*$$!"$*A0$NBg;v$J$H$3$m$KCn$,F~$C$A$c$&$>! $B$C$F@<$r$+$1$k!D!D!#(J
$B$3$&$7$F=q$$$F$7$^$&$H!"$5$b$$$d$i$7$$2HB2$_$?$$$G$9$,!"$=$l$,(J
$B$"$s$^$j$$$d$i$7$/$J$+$C$?$s$G$9$1$I!#(J
$B2HB24V$N@-E*5TBT$H$+$=$&$$$&$N$OL5$$$s$G$9$,!J$"$^$j$K$b$"$+$i(J
$B$5$^$9$.$F!"$<$s$<$s$=$s$J46$8$8$c$J$$$N!K!"$3$&$$$&$N$b$"$k$s(J
$B$@$J$"!D!D$H$S$C$/$j$7$^$7$?$H$5!#(J
$B$A$J$_$K!"$=$3$s$A$NJl?F$O!VL<$NF}$b$s$G$k2K$"$C$?$i!"$"$?$7$N(J
$BF}$b$b$s$@$i$I$&$J$N!*!W$C$F<8$C$F$^$7$?!#(J

$B!!(J

895 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/10($BF|(J) 01:11

$B#8#8#2(J
$B=q$3$&$H;W$C$F=q$-K:$l$^$7$?!#(J
$B$G!"$=$3$s$A$NIcJl$C$F!V%O%K! $B$s$G$9!D!D!#(J
$B8+$?L\$O?FJ}$C$F46$8$G!" $B%O%K!<$J$N$+IT;W5D$J$s$G$9$,!#(J
$BE9$N5R$K:J$NOC$7$9$k$H$-$K$O!V$$$d$"!"$&$A$N%o%$%U$,$M!W$C$F!#(J
$B$Y$D$K1Q8l$,4.G=$G$b$J$/!"Ht9T5!$,7y$$$@$+$i$$$D$+A%$G3$30N99T(J
$B$7$h$&$M$C$F8@$C$F$k$=$&$G$9$,!#(J

$B!!(J

944 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/10($BF|(J) 01:49

$B#8#8#2(J
$B$b$&$3$N%9%l$b=*$o$j$=$&$J$N$G!":G8e$K$*OM$S=q$+$;$F$/$@$5$$!#(J
$B%V%i%C%/$J>P$($k%M%?$N$D$b$j$G=q$$$?$s$G$9$,!"L/$J6q9g$K$R$C$Q$C$F$7(J
$B$^$$$^$7$?!#(J
$B>P$($M!<$h!"$H8@$o$l$l$P$=$l$^$G$G$9$1$I!#(J
$BF1?MHD$K$-$F$k$@$1$K;d$bF1?M$d$C$F$k?M$G!"M'?M$b$=$&$G$9!#$*Gq$j%M%?(J
$B$J$N$G=q$-$^$;$s$G$7$?$,!"E_%3%_$NK\$r:n$k$?$a$N9g=I$G!"Lk?)$K=P$?(J
$BFC>e $BM'?MBp$O$[$s$H$"$C$5$j$7$?$b$s$G!"$"$=$3$s$A$NL/$J%N%j$r>e $B$J$+$C$?$N$,2y$^$l$^$9!#$[$s$HJQ$o$C$F$FLLGr$$2H$J$s$G$9$,!#(J
$B$A$J$_$K!"$"$N$*Ic$5$s$O$?$7$+#K#O=P$F$^$9$h!#(J


929 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/10($BF|(J) 01:34

$BM'?MBp$K?_K<$+$i$4$C$D$$ $B>\$7$/$OJ9$$$F$J$$$1$I!D(J200$BKg0J>e$"$C$?$H$+!D(J
$BFbMF$OJ9$$$F$J$$(J($B$C$D!<$+!"K\?M$b$^$@FI$a$F$J$$(J)$B$1$I(J
$B$=$NNL$@$1$G=
$B$*Gq$j%M%?$8$c$J$$$N$G(Jsage


936 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/10($BF|(J) 01:37

$B$=$m$=$m$*0z$C1[$7$@$+$i!"J70O5$E*$K?7%M%?$O=P$7$K$/$$$h$M!#(J
$B$A$g$C$H>.%M%?(J

$B;d!JF1?MGc$$@l$+$DE4%r%?!K$HM'?M!J%r%?%/A4HL$KM}2r$N$"$k0lHL?M!K(J
$B$H$N2qOC!#(J
$BM'!V!{!{!J;d!K$C$F!"$$$m$$$m$J>l=j$KN99T$9$k$s$@$m!)!W(J
$B;d!V$&$s!W(J
$BM'!V$=$3$G!"$$$m$$$m$J?M$HCN$j9g$C$?$j!W(J
$B;d!V$=$&$$$&$3$H$b$"$k$M!W(J
$BM'!V$8$c!"$=$&$$$&?M$N$H$3$m$XGq$a$F$b$i$C$?$j$9$k$o$1!)!W(J
$B;d!V$=$l$O$J$$!*!*!*!*!W(J

$BIaCJ$J$i7Z$/N.$7$?$@$m$&$3$NOCBj!#(J
$B$I$&$d$i$3$N%9%l$K?(H/$5$l$F2a>jH?1~$K$J$C$F$7$^$C$?$h$&$G$9!#(J
$BM'$h$9$^$s(J.....

$B!!(J

940 $BL>A0!'(J936$BEj9FF|!'(J2000/12/10($BF|(J) 01:46

$BFI$_JV$7$F$_$?$i!">.%M%?$G$b$J$s$G$b$J$+$C$?!#(J
$B1-DE%@%7G>(J


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース