816 $BL>A0!'(J$BL>L5$7$5$s!w$I!<$G$b$$$$$3$H$@$,!#(J$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:33

$B:#F|6vA3$K%j%"%k9)K<;~Be$NM'C#$H2q$C$?$N$G!"=*EE$^$.$o(J
$B$^$G0{$s$G$$$^$7$?!#$$$$5$J,$G!"M'C#$HJL$l$F0l?M$G2HO)$K(J
$B$D$$$F$$$?$H$-$G$7$?!#(J
$B9_$j$k3,$N%I%"$,3+$$$?=V4V$KCK@-$NE\LD$j@<$,!#(J
$B!V$@$+$i!"$7$D$1!<$s$@$h!#26$O3N$+$K!{!{$@$1$I!"=w$8$c$M!<$7!#(J
$B$D!<$+!"=w$N!{!{$J$s$F$N$b$$$M!<$h!*!W(J
$BE\LD$j@<$G$S$C$/$j$7$?$N$b$"$k$N$G$9$,!"$=$NCK@-$,8@$C$?(J
$B!{!{$H$$$&$N$O!";d$NL>A0!JK\L>!K$G$7$?!#(J
$B;d$NL>A0$OCK@-$G$b=w@-$G$b;H$($kL>A0$J$N$G$9$,!"(J
$B$^$5$+E\LD$C$F$kCK@-$HF1$8L>A0$H$O;W$$$^$;$s$G$7$?!#(J
$B$9$4$/I]$+$C$?$s$G$9$,!"$H$j$"$($:$=$N3,$G9_$j$F(J
$BCl$N1F$K$+$/$l$F$3$C$=$j$HMM;R$r$&$+$,$&;v$K$7$^$7$?!#(J

$B$I$&$d$i!"1sL\$G$_$F$b%G%V%r%?$H$o$+$k3J9%$r$7$?CK@-$,$$$F!"(J
$BE\LD$C$F$$$?CK@-$H8@$$Ah$$$r$7$F$$$kMM;R!#(J
$B$H$$$&$+!&!&$h$/$h$/8+$k$H;d$NIt20$NNY$8$c$s!*E\LD$C$F$kCK!#(J

$B!!(J

817 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:35

$B$J$s$G$d$s!#$J$s$G$d$s!#$H;W$$$D$D$b;W$$=P$7$^$7$?!&!&!&(J
$B0z$C1[$7Ev=i$K!"4IM}?M$5$s$K0';"$K9T$C$?;~$G$9!#(J
$B!V$"$i!&!&DA$7$$;v$b$"$k$b$s$M!#$"$J$?$HF1$8L>A0$NCK$N;R$,(J
$B$*NY$5$s$h!#M9JX20$5$s:$$k$o$M!A!W$H>P$$$J$,$iOC$F$/$l$^$7$?!#(J
$B!&!&!&$C$F$3$H$O$J$K!);d$H4V0c$($F$*NY$5$s$K?_K<=1Mh!)(J
$B$D!<$3$H$O!&!&!&;d$K?_K<=1Mh$C$F$3$H!)$.$c!<4*J[$7$F$/$l!#(J
$B$=$s$J$3$H$r;W$$$D$D!"OC$K<*$r$9$^$7$F$$$^$7$?!#(J
$B!VKM$O!{!{$N:'Ls $B869F$7$"$2$J$$$HDy$a@Z$j$K4V$K9g$o$J$$$7!W(J
$B!V$s$@$h!"$=$N869F$H$+AjJ}$H$+!#%-%b%$$s$@$h!*!W(J
$B$=$l$G$b$4$K$g$4$K$g$H8@$C$F?)$$2<$,$k%r%?%/!#(J
$BITLS$J$d$j$H$j$K7y5$$,$5$7$?!J$5$9$o$J!K$*NY$5$s$O!"(J
$B%I%"$rJD$a$h$&$H$7$F$$$^$7$?$,!"$=$l$K$/$i$$$D$/%G%V!#(J

$B!!(J

819 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:36

$B$3$N$^$^!"$3$3$K1#$l$F$$$k$o$1$K$b$$$+$J$$$N$G(J
$B?'!9$H9M$($^$7$?!#(J
$BM'C#$O1sJ}$K=;$s$G$k$N$G!"8F$V$3$H$b$G$-$J$$$7!"(J
$BH`;a$O$3$s$J$H$-$K8B$C$F=PD%$@$7!&!&!&$G7k6I(J
$B@5LLFMGK$9$k$3$H$K$7$^$7$?!#9,$$%G%V%r%?$O8}O@$K(J
$BG.Cf$7$F$$$kMM;R$@$C$?$N$G:#$,%A%c%s%9!*$H$=$=$/$5$H(J
$B2H$KF~$j$^$7$?!#80$r3+$1$k=V4V $B$^$7$?$,!"$J$s$H$+F~$k$3$H$K@.8y!#B.96$G80$H%A%'!<%s$r(J
$B$+$1$F8<4X$K$X$?$C$F$$$?;~$G$7$?!#(J
$B!V$F$a$(!"$=$s$J$K8@$&$s$@$C$?$i=;=j8@$C$F8+$m$h!#(J
$B$^$A$,$C$F$s$8$c$M!<$N$+!*!W(J
$B0l=V$ND@L[$,$"$j$^$7$?!&!&$=$N;~?4DlE`$j$D$-$^$7$?!#(J
$B!V$3$3!&!&!&"%9f<<$G$9$h$M!)!W(J
$B!V$3$3$O"#9f<<$@$h!*$F$a$'4V0c$($F$s$8$c$M!<$h!*!W(J
$B2?$+$,E]$l$k2;$,$7$F!"$=$N8e$9$4$$@*$$$G%I%"$NJD$^$k2;$,$7$^$7$?!#(J

$B!!(J

821 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:40

$B$=$7$F!"%A%c%$%`$,LD$j$^$7$?!#(J
$B!V!{!{!A869F$7$J$$$H$d$P$$$h!A!#$O$d$/3+$1$F$h!W(J
$B!VKM!"$5!{$i$N869FIA$$$F;}$C$F$-$?$s$@$h!)$^$5$+=PMh$F$J$$$N!)(J
$B869F!#$3$N4VEEOC$7$?$H$-$K$OBg>fIW$@$C$F8@$C$F$?$8$c$J$$$+!#(J
$BGq$^$j9~$_$G=$Me>l$K$J$C$F$bKM$O$$$$$h!A!W(J
$B;d$K$O$J$s$NOC$7$@$+$5$C$Q$j$o$+$j$^$;$s$G$7$?!#(J
$B1sL\$G8+$?$@$1$G$9$,!"CK$NF1?MCN$j9g$$$J$s$F$$$J$$$7!#(J
$BEEOC$b$b$A$m$s$b$i$C$F$^$;$s!#(J
$BG>Fb$+!&!&!&%3%l$,1=$NG>Fb!&!&!&(J

$B!!(J

822 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:42

$B;d$N%5!<%/%k$O#C#C$5!{$i$N%T%3Cf$N%T%3 $B$7$J$$$+$N%5!<%/%k$G$9!#%8%c%s%kE*$K$bK($(K($(!A$G$O$J$/$F!"(J
$BG;$$4i$N$5!{$i%.%c%0L!2h$rIA$$$F$$$^$9!#$"$k0UL#(J
$BCK@-8~$1$G$9$,!"??$CEv$J%.%c%0$G%(%m$J$s$+$3$l$C$]$C$A$b(J
$B$J$$$s$G$9$h$M!#0JA0$OFs?M$G$d$C$F$$$?$N$G$9$,!"(J
$BAjJ}$N%8%c%s%kE>8~$H$$$&$3$H$G!":#$O8D?M$G$d$C$F$$$^$9!#(J
$B8D?M$G;O$a$?$P$+$j$N:"!"0lEY$@$11|IU$K=;=j$r=q$$$F$7$^$C$?(J
$B;v$,$"$j$^$7$?!#$=$l0J9_$O0l?MJk$i$7$N=;=j$C$F;v$b$"$C$?$N$G(J
$B:\$;$J$+$C$?$N$G$9$,!"$I$&$d$i$=$l$r8+$FMh$?$C$]$$$G$9!#(J
$B$=$l0J30$K$O:\$;$?5-21$,$J$$$N$G!#?_$N<9G0$O$9$4$$$H;W$$$^$7$?!#(J

$B$"$H0l2s$G$9!#$9$_$^$;$s!A(J

$B!!(J

825 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:45

$B$2!&!&8=:_?J9T7A$G$9!J5c!K(J

$B$H$j$"$($:!&!&!&8=;~E@$G$^$@30$K$$$k$_$?$$$G;~!9(J
$B%A%c%$%`$H8F$S$+$1$,$"$j$^$9!#%I%"%]%1%C%H$+$i2?$+(J
$BF~$l$i$l$?$i%3%o%$$N$G%,%`%FE=$j$r$7$F$_$^$7$?!#(J
$B5$$rJ6$i$9$?$a$K!"8@$$$?$$$3$H$r$^$H$a$F$_$?$N$G$9$,(J
$B$^$H$a$i$l$J$+$C$?$_$?$$$G$9!#$9$$$^$;$s!#(J

$BD+$^$G$^$C$F$^$@5o$k$h$&$@$C$?$i!"#K;&$N$*@$OC$K(J
$B$J$m$&$+$H9M$($F$$$^$9!#(J

$B$D!<$+$3$s$JJ?F|$KGq$^$j9~$_$G=$Me>l$C$F!#(J
$B?_$N;W9M$O$I$&$J$C$F$s$@$+!&!&!#(J

$B!!(J

854 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 02:57

$B$3$3$K=q$-9~$s$G$_$F$J$s$H$+!"Mn$ACe$$$F$-$@$7$?$N$G(J
$B#K;&$KEEOC$7$F$_$h$&$H;W$$$^$9!#$H$$$&$+!&!&!&L/$K30$,(J
$B@E$+$K$J$C$?$N$G62$k62$kJ9$-<*$r$?$F$F$_$?$i!"$J$K$+$\$=$\$=$H(J
$B$D$V$d$$$F$$$kMM;R$G$9!#62$m$7$$!&!&!&(J

$B!!(J

895 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 03:20

$B$5$-$[$IEEOC$7$^$7$?!#$7$I$m$b$I$m$J$j$J$,$iH>5c$-$GFbMF$rOC$9(J
$B!V$9$08~$+$$$^$9$+$i!"$[$s$N>/$7$@$1BT$C$F$F2<$5$$$M!W$H(J
$B$9$4$/$d$5$7$/BP1~$7$F$/$l$^$7$?!#$h$+$C$?$!!&!&!&$h$+$C$?$h$)!&!&(J
$B3'MM$a$$$o$/$*$+$1$7$F$9$_$^$;$s!#$"$j$,$H$&$4$6$$$^$7$?!#(J

$B!!(J

936 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 03:39

$BNe$^$7$N%l%9$dCi9pEy?'!9$"$j$,$H$&$4$6$$$^$9!J5c!K(J
$B$^$@7Y;!$NJ}$,$$$i$C$7$c$C$F$J$$$N$G$9$,!"$d$O$j%d%D$O$^$@(J
$B30$K$$$k$h$&$G:($a$7$=$&$J@<$G!"(J
$B!V!{!{!A3+$1$F$/$l$h$)!&!&!&NY$NCK$K2%$i$l$F2x2f$7$F$k$s$@$h!#(J
$B%[%s%H$@$h!)13$8$c$J$$$h!*KM$N$3$N2x2f$_$F$/$l$h!A!W(J
$B$H$[$6$$$F$^$9!#(J
$B$&$"$"$"$"!*!*Aa$/!*$O$d$/7Y;!$5$sMh$F$($($($($($(!J5c!K(J


$B!J#2#1!K(J

111 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:18

$BA0%9%l#8#1#6$G$9!#(J

$BLkCf$KG>Fb:'Ls>h$k?_K<$,!"(J
$B4V0c$C$F$*NY$5$s$r=1Mh!#$=$N8e5$$E$$$F(J
$B<+J,$N=j$KMh$A$c$C$F$k$h!#$H$$$&=q$-9~$_$r(J
$B$7$?#8#1#6$G$9!#(J

$B:G8e$N=q$-9~$_$r$7$?$"$H!"$9$0$K#K;!$NJ}$,(J
$BMh$F$/$@$5$$$^$7$?!#$I$&$d$i?_$O!"#K;!$NJ}$K(J
$B$bKM$O:'Ls $B!J$3$N;~$O$^$@%I%"$r3+$1$F$$$^$;$s$G$7$?!K(J
$B$=$l$+$i%N%C%/$N2;$,$7$F!">/$7OC$rJ9$-$?$$(J
$B$N$G%I%"$r3+$1$FM_$7$$!#(J
$B$H#K;!$NJ}$K8@$o$l$?$N$G!"%A%'!<%s$r$+$1$?$^$^(J
$B%I%"$r3+$1$k$H!"3+$$$?=V4V$K?_$,$b$N$9$4$$@*$$$G(J
$B#K;!41$r2!$7$N$1$F%I%"$K $B!V!{!{!*!*!W(J
$B$H6+$S$J$,$i;W$$$C$-$j%I%"$r3+$1$h$&$H$7$F(J
$B$^$7$?!#0l=V$S$/$C$H$7$^$7$?$,!"%A%'!<%s$,(J
$B$"$C$?$N$GBg>fIW$@$m$&$H;W$C$F$^$7$?!#$,!"(J
$B%A%'!<%s!&!&!&$O$:$l$^$7$?!#:,K\$+$i!#(J

$B!!(J

113 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:25

$B$3$3$+$i$O!"L\$NA0$G5/$3$k$3$H$,K\Ev$K(J
$B%9%m!<%b!<%7%g%s$N$h$&$K$&$D$j$^$7$?!#(J
$B$J$s$G!A$H@d6+$9$k;d!#(J
$B$J$K$+$r6+$S$J$,$iGw$C$F$/$k?_!#(J
$BCJ!9$H6a$E$$$F$/$k?_$N4i!#(J
$B2!$7E]$5$l$F$k4V$K$d$C$H;W$$=P$7$?$N(J
$B$G$9$,!"%I%"%A%'!<%s$N:,K\$N$"$?$j$,(J
$B$5$S$F$-$@$7$F$?$N$G!"4IM}?M$5$s$K(J
$BAjCL$7$?$P$+$j$G$7$?!#(J
$B!V$"$i!"%[%s%H$K!)$9$0$K8020$5$s$r$h$\$&$+!)!W(J
$B$H8@$o$l$?$N$G$9$,!"?'!9;E;v$NET9g$b$"$C$?(J
$B$N$G$=$N;~$OCG$j!":#=5Kv$KMh$F$$$?$@$1$l$P!#(J
$B$HJVEz$r$7$?$P$+$j$G$7$?!#$"$"!&!&!&$J$s$G$9$0(J
$B8r49$7$J$+$C$?$s$@$m$&!#?_$N=1Mh$GF0E>$7$F!"(J
$B$9$C$+$j%A%'!<%s$N;v$J$IK:$l$F$$$^$7$?!#(J

$B$D$E$-$^$9(J

$B!!(J

116 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:26

$B$9$0$K#K;!41$HNY$NCK@-$,?_$r$R$C$Z$,$7$F$/$l$^$7$?!#(J
$B!J#K;!$,Mh$?$+$i$J$N$+!"=P$FMh$F$/$l$?(J
$B$_$?$$$G$9!#!K(J
$B$=$N?_$O=;5oITK!?/F~:a$G8=9THHBaJa$H$J$j$^$7$?!#(J
$B#K;!41$O$I$&$d$i!"0l?M$GMh$F$$$?$_$?$$$G$I$&$7$F(J
$BFs?M$8$c$J$$$s$G$9$+!)$HJ9$/$H(J
$B!VGI=P=j$K$O=PJ'$C$F$$$F!"<+J,$7$+$$$J$+$C$?!#(J
$B$&$+$D$G$7$?!#$9$_$^$;$s!W$H$*$C$7$c$$$^$7$?!#(J
$B$=$N4V?_$O!"$3$NCK$,<+J,$r2%$C$?!#=}32:a$@!#(J
$B<+J,$h$j$b$3$NCK$rBaJa$7$m!*$H$+!"2?8N$3$s$J(J
$B;v$r$9$k$s$@!#KM$i$O:'Ls $B?'!98@$C$F$^$7$?$,!"7k6I$*NY$5$s$b(J
$B4^$a$F#k;!$K9T$-$^$7$?!#(J

$B!!(J

117 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:28

$B$=$N?_$O$$$+$K<+J,$,;d$H0&$79g$C$F$$$?$+!":#2s$N(J
$B;v$O$5$5$$$J7v2^$,$3$s$J$K$bBg$-$/$J$C$F$7$^$C$?!#(J
$B<+J,$H;d$OA0@$$+$i$NIWIX$G!"8=@$$bMh@$$bIWIX$K$J$k(J
$B1?L?$G!&!&!&$H$=$N8e$OEEGH8l$@$C$?$N$G3P$($F$$$^$;$s$,(J
$B$=$s$J$3$H$r8@$C$F$$$^$7$?!#(J
$B$=$NOC$rJ9$$$F$*NY$5$s$,!"L>A0$,F1$8$@$H$$$&$@$1$G!"(J
$B;d$H4V0c$($i$l!"$7$+$b#2#2!'#0#0:"$+$i2H$NA0$K(J
$B5o:B$o$i$l$?$3$H!#$=$N8e$"$^$j$K$b$7$D$3$$$N$G(J
$BBP1~$7$@$7$?$N$,#2#3!'#0#0:"$@$C$?$H8@$&$3$H$r(J
$BJ9$$$F$S$C$/$j$7$^$7$?!#;d$,$A$g$&$I$+$($C$FMh$?$N$,(J
$B#2#3!'#3#0:"$@$C$?$+$i$G$9!J=q$-9~$_;~4V$G$O(J
$B#2;~$d#3;~:"$G$9$,!"%a%bD"$K$^$H$a$F$$$?$N$G(J
$B;~4V$,$+$+$C$F$7$^$$$^$7$?!K(J
$B$"$^$j$K$b$7$D$3$/$5$l$F!"@:?@E*%@%a!<%8$,Bg$-$/(J
$B$J$C$F$-$?$N$G!"0lH/2%$l$P$*$H$J$7$/$J$k$@$m$&$H(J
$B;W$C$F2%$C$?$H$N;v$G$7$?!#2%$C$?$H8@$C$F$b$A$g$C$H(J
$B6/$a$KC!$$$?$@$1$@!#$H$b!#3N$+$K?_$N4i$K$OC!$+$l$?(J
$B!J2%$i$l$?!)!K@W$,$"$j$^$7$?$,!"$9$3$7@V$/$J$C$F$$$k(J
$BDxEY$G$7$?!#(J

$B!!(J

119 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:29

$B7k6I2?$G;d$H=;=j$rCN$C$?$+$H$$$&$H!"$"$N0lEY(J
$B$@$1=;=j$r=q$$$?K\$G$7$?!#F1?M$N;v$bCN$i$l$F$7$^$$(J
$B$^$7$?$,!"#k;!41$NJ}$,$J$s$H$J$/F1?M$N;v$rM}2r(J
$B$G$-$?$_$?$$$G!"?'!9$H?_$KJ9$$$F$$$^$7$?!#(J
$B!V$(!<$H!&!&!&$8$c$!$=$N=;=j$,=q$$$F$"$C$?K\$r(J
$BK\20$G9XF~$7$?$N!)!W(J
$B!V8EK\20$G$9!#2?K|:}$NCf$+$i $B%3%_%1$H$+$J$i$$$6$7$i$:!"8EK\20$+$$$HJr$l$^$7$?!#(J
$BOC$rJ9$/$H$I$&$d$i!";d$NK\$O$=$N0l:}$7$+;}$C$F$*$i$:!"(J
$B2H$N6a$/$@$C$?$N$G1?L?$r46$8$F=1Mh$7$?!#0JA09%$-$@$C$?(J
$B=w$N;R$H2<$NL>A0$,0l=o$@$C$?$+$i!#$H$b(J

$B$=$N?_$O!"#1#9:M$G;d$h$jG/2<$G$9$,308+$O#2#0Be8eH>$H(J
$B$$$C$?46$8$G$9!#$I$&$d$i0z$-$3$b$j$i$7$$$G$9!#(J
$BN>?F$r$h$V$+$iO"Mm@h$r8@$&$h$&$K8@$o$l$F$^$7$?$,!"(J
$B$b$K$g$b$K$g$H=B$j!"$J$s$H$+J9$-=P$9$H(J
$BN>?F$O#2#0<~G/$N7k:'5-G0F|$r=K$&$?$a$KN99TCf$@!#(J
$B2H$K$OC/$b$$$J$$!#O"Mm$7$F$bL5BL$@!#$H$[$6$-$^$7$?!#(J
$B#K;!$NJ}$,$H$j$"$($:!"?_$N<+Bp$KEEOC$7$^$7$?$,(J
$BC/$b$G$^$;$s$G$7$?!#!J;~9o$O#5;~6a$/$K$J$C$F$$$?(J
$B$H;W$$$^$9!K$=$l$+$i!"$d$C$HIc?F$N7HBSHV9f$rEG$$$?$N$G(J
$BEEOC$9$k$H!"$$$^$9$0$=$A$i$K$`$+$$$^$9$H$N$3$H!#(J
$B$I$&$d$iK\Ev$KN99T$K9T$C$F$?$_$?$$$G$9!#(J

$B!!(J

120 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:31

$B#9;~$0$i$$$KN>?F$,E~Ce$7$^$7$?!#!J$=$N4V$K(J
$B?'!9$HOC$r$-$+$l$F$^$7$?!KEEGH$N?F$b(J
$BEEGH$i$7$$$C$FOCJ9$/$7$J$!!&!&!&$I$&$7$h$&!#$H(J
$BFb?4;W$C$F$$$^$7$?$,!"$4N>?F$H$b$$$?$C$FIaDL$NJ}$G(J
$B?=$7Lu$J$$$H!"N^$J$,$i$K $B?_$O$`$9$C$H$7$?$^$^L[$C$F$$$^$7$?$,!#N>?F$KB%$5$l$F(J
$B$d$C$H!V$9$$$^$;$s$G$7$?!W$HRl$-$^$7$?$,!#(J

$B$^$?8e$G;v>p$r;G$&$+$b$7$l$^$;$s$,!":#F|$N=j$O$*5"$j2<$5$$!#(J
$B$H;d$HNY$NJ}$K8@$o$l$?$N$G5"$j$^$7$?!#(J
$B5"$k>l=j$,F1$8$J$@$1$K5$$^$:$+$C$?$N$G$9!#(J
$B<+J,$N$?$a$KLBOG$r$+$1$F$9$_$^$;$s$G$7$?!#$H $B!V26$,!"$"$N;~$K$9$0#k;!$KEEOC$7$F$l$P$h$+$C$?$s$G$9$h$M!#(J
$B5$$,2s$i$J$/$F$9$$$^$;$s!W$H5U$K $B$J$K8@$C$F$k$s$G$9$+!";d$,0-$+$C$?$s$G$9!#$$$d!"26$,!&!&!&(J
$B$H$*8_$$ $B3X9;Bg>fIW!&!&!&$8$c$J$$$G$9$h$M!#$9$_$^$;$s!#$H$$$&$H!"(J
$B!V:#F|$O9V5D$J$$$s$G!#$"$N!&!&!&2q $B$H$^$?$b$d5U$K?4G[$5$l$^$7$?!#(J
$B!V$b$7$^$?!"$J$K$+$"$C$?$i8@$C$F$/$@$5$$!W$H8@$o$l$F(J
$B$*8_$$It20$KF~$j$^$7$?!#(J

$B

$B!!(J

121 $BL>A0!'(J816$BEj9FF|!'(J2000/12/14($BLZ(J) 13:33

$B$J$s$@$h!A$*NY$5$s$A$g$C$H4iI]$$$H$+;W$C$F$?$1$I!"NI$$?M(J
$B$8$c$s!#I]$$$J$s$F;W$C$F$4$a$s$h!#$H;W$$$^$7$?!#(J
$BIt20$K5"$C$F2q $B8@$o$l$?$N$G$3$3$K=q$-9~$_$r$7$F$$$^$9!#(J
$B4IM}?M$5$s$K!":rF|$NA{$.$N;v$r$"$d$^$k$H(J
$B!V$($(!*!*$=$&$@$C$?$N!)%"%?%7$F$C$-$jCTOC7v2^$@$H(J
$B;W$C$F!&!&!&A0$N?M$,$=$&$$$&$N7+$jJV$9?M$,$$$?$N$h$M!#(J
$B$4$a$s$J$5$$$M5$$E$+$J$/$F!W$H8@$o$l$F$9$0$K8020$5$s(J
$B$r$h$s$G8r49$7$F$b$i$&$o!#$H$b$*$C$7$c$$$^$7$?!#(J
$B@h$[$I!"4IM}?M$5$sN)$A2q$$$N85!"%A%'!<%s$,$D$1$i$l(J
$B$^$7$?!#$3$l$G0B?4$7$F$d$C$HL2$l$=$&$G$9!#(J
$B8e$G2[;R@^$G$b;}$C$F$*NY$5$s$K$*OM$S$K9T$3$&$H;W$$$^$9!#(J

$BD9$/$J$j$^$7$?$,!"$J$s$H$+2r7h$7$^$7$?!#E0Lk>uBV$@$C$?$N$G(J
$B$$$^$+$i>/$7L2$j$?$$$H;W$$$^$9!#$_$J$5$s$"$j$,$H$&$4$6$$$^$7$?(J

next


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース